Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Compatibilidad de actividades privadas

La Llei prohibeix el reconeixement de la compatibilitat amb activitats privades que puguin suposar un menyscabament de les funcions desempeñ; ades, per les resolucions de reconeixement han de respectar les següents limitacions:

 • No es podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o servei d'entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o Entitat on estigués destinat.
 • Les activitats privades que corresponguin a llocs de treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en les Administracions Públiques, només podrà autoritzar-se quan l'activitat pública sigui una de les enunciades en la Llei 53/1984 com a temps parcial.
 • No es podrà reconèixer compatibilitat per a activitats privades a qui se'ls hagués autoritzat la compatibilitat per a un segon lloc o activitat públics, sempre que la suma de les jornades de tots dos sigui igual o superior a la mínima en les Administracions Públiques.
 • No es podrà reconèixer compatibilitat per a l'exercici amb activitats privades al personal que desempeñ; i llocs de treball que comportin la percepció de complements específics o concepte equiparable, la quantia superi el 30% de la seva retribució bàsica exclosos els conceptes que tinguin el seu origen en l'antiguitat & uuml; edat. (No obstant això, i en relació amb els funcionaris de l'Administració General de l'Estat, la disposició addicional cinquena del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, per els dels subgrups A1 i A2, i l'Acord de Consell de Ministres de 16 de desembre de 2011, per als del C1, C2 i E, permeten la possibilitat que els interessats sol·licitin la reducció d'aquest concepte retributiu per poder obtenir el reconeixement de compatibilitat.

  En tot cas, està prohibit exercir les següents activitats privades:

  1. El desempeñ, o d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims añ; us o hagi d'intervenir per raó del lloc públic.
   S'inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s'està obligat a atendre en l'desempeñ, o del lloc públic.
  2. La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats privades, sempre que l'activitat de les mateixes estigui relacionada amb les que gestioni el departament, organisme o entitat en què presta serveis el personal afectat.
  3. El desempeñ, o per si o per persona interposada, de càrrecs de tot ordre en empreses o societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector públic, qualsevol que sigui la configuració jurídica d'aquelles.
  4. La participació superior al 10% en el capital de les empreses o societats a què es refereix l'apartat anterior.

   Procediment

   La compatibilitat amb activitat privada competeix al ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, que ha delegat a l'Oficina de Conflictes d'Interessos, en el cas que les resolucions siguin conformes amb la proposta del subsecretari del departament corresponent; l'òrgan competent de la comunitat autònoma o del Ple de la corporació local, previ informe, si s'escau, dels directors dels organismes, ens i empreses públiques.

   Compatibilitat amb activitats privades

   Terminis i efectes

   Les sol·licituds d'autorització de compatibilitat per exercir activitats privades s'entendran estimades si en el termini de tres mesos no s'ha dictat resolució expressa.

   Vegeu el procediment per a la compatibilidad d'activitats públiques .