Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Més informació

La Llei s'aplica a totes les administracions públiques ia tot el sector públic estatal, així com a altres institucions, com són la Casa de Sa Majestat el Rei, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional , el Congrés dels Diputats, el Senat, el Banc d'Españ, a, el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, el Consell Econòmic i Social i les institucions autonòmiques anàlogues, en relació amb les activitats subjectes a dret administratiu.

La Llei estableix les obligacions de publicació que afecten les entitats públiques per a garantir la transparència en la seva activitat i regula el dret d'accés dels ciutadans a la informació pública.

L'article 28, lletres f) in), ha estat modificat per la disposició final tercera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic .

Consulta el text consolidat de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern . (Aquest document és de caràcter informatiu i no té valor jurídic)

Descarregar Llei de Transparència en Españ; ol (text original)
BOE-A-2013-12887

Descarregar Llei de Transparència en Català (text original)
BOE-A-2013-12887-C

Descarregar Llei de Transparència en Gallec (text original)
BOE-A-2013-12887-G

Descarregar Llei de Transparència en Valencià (text original)
BOE-A-2013-12887-V

Descarregar Llei de Transparència en Euskera (text original)
BOE-A-2013-12887-E

Descarregar Llei de Transparència en Anglès (text original)
Act 19 2013 on transparency access to public information and good governance Subir