Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Compatibilidad de actividades públicas

Les autoritzacions publicades es refereixen als següents supòsits

 • Compatibilitat amb professor associat : La Llei permet la compatibilitat d'un lloc en el sector públic amb el desempeñ, o d'un lloc, en l'esfera docent, com a Professor universitari associat en règim de dedicació superior a la de temps parcial i amb una durada determinada.
 • Recerca assessorament : Al personal al servei de les administracions públiques se li pot autoritzar, excepcionalment, la compatibilitat per a l'exercici d'activitats de recerca de caràcter no permanent, o d'assessorament científic o tècnic en supòsits concrets, que no corresponguin a les funcions del personal adscrit a les respectives administracions públiques. Aquesta excepcionalitat s'acredita per l'assignació de l'encàrrec en concurs públic o per requerir especials qualificacions que només ostenten persones afectades per l'àmbit d'aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques < / li>

  Procediment

  L'autorització o denegació de la compatibilitat correspon al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, (la competència s'ha delegat a l'Oficina de Conflictes d'Interessos quan la resolució és conforme amb la proposta) a proposta de la Subsecretaria del Departament corresponent, l'òrgan competent de la comunitat autònoma o al Ple de la corporació local, al que figuri adscrit el lloc principal, previ informe, si s'escau, dels directors dels organismes, ens i empreses públiques.

  Compatibilitat amb activitats públiques

  Termini i efectes

  Les sol·licituds d'autorització de compatibilitat per exercir un segon lloc de treball o activitat en el sector públic s'entendran estimades, si en el termini de quatre mesos, no s'ha dictat resolució expressa.

  Vegeu el procediment per a la compatibilidad amb activitats privades .