Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Máis información

A Lei para todas as administracións públicas e todos os sectores estatais aplicables, así como outras institucións, como a Casa da súa Maxestade o Rei, o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal Constitucional Congreso dos Deputados, o Senado, o Banco do Eng ;. ao Valedor do Pobo, o Tribunal de Contas, o Consello Económico e Social e as institucións rexionais semellantes en relación ás actividades suxeitas ao dereito administrativo

A lei establece as obrigas de publicación que afectan os órganos públicos para garantir a transparencia da súa actividade e regula o dereito de acceso dos cidadáns á información pública.

Artigo 28, letra f) e n), foi modificado por terceira disposición final do Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro de control débeda comercial en sector público.

Mira o texto consolidado da Lei 19/2013, de 9 de decembro de Transparencia, Acceso á Información gobernanza pública e empresarial. (Este documento é só para fins informativos e non ten ningún valor legal)

Descargar Eng Lei de Transparencia; ol (texto orixinal)
BOE-A-2013-12887

Baixo Lei de Transparencia, en Catalán (texto orixinal)
BOE-A-2013-12887-C

Baixo Transparency Act Galego (texto orixinal)
BOE-A-2013-12887-G

Descarga Transparency Act Valenciano (texto orixinal)
BOE-A-2013-12887-V

Descarga Lei de Transparencia en Vasco (texto orixinal)
BOE-A-2013-12887-E "Link-external"

Baixo Transparency Act Inglés (texto orixinal)
19 2013 Lei sobre o acceso á transparencia da información pública e bo goberno Subir