Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Dereito de acceso

Descargar la Guía del ciudadano. Derecho de acceso (PDF)

Con carácter previo al ejercicio del derecho de acceso, el ciudadano podrá consultar en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado la información contenida en el mismo.

Subir

Portal da Transparencia. Activo Publicidade

Portal de la Transparencia. Publicidad activa

é a plataforma no ámbito do Ministerio de Presidencia, polo que se pode acceder a información do Goberno Central en virtude da Lei, cuxa divulgación sexa relevante para asegurar a transparencia da súa actividade relacionados coa operación e control da acción pública. Tamén contén información que os cidadáns máis solicitado dereito de acceso á información pública e as decisións de rexeitamento do dereito de acceso, anteriormente anónima.

Un conxunto de entidades que compoñen o goberno en particular.

 • Administración Estatal
 • entidades de xestión e servizos comúns da Seguridade Social e mutua colaboración Seguridade Social .
 • textoNegrita organismos autónomos , o Órganos Estaduais , o empresas públicas e textoNegrita entidades de dereito público , con independencia funcional ou con autonomía especial recoñecido por lei, atribuídas funcións de regulación ou supervisión caracteres externos nun determinado sector ou actividade.
 • textoNegrita entidades de dereito público , con personalidade xurídica, ligadas a calquera goberno ou dependente, incluíndo universidades públicas < / span>.
 • A información sobre as obrigas de transparencia publicado no correspondente sitios electrónicos ou páxinas web a clara, estruturada e comprensible para os interesados ​​e preferentemente en formatos reutilizables

  Subir

  Dereito de acceso á información pública

  Derecho de acceso a la información pública

  Enténdese pola información pública ou documentos, independentemente do seu formato ou medio, en posesión de calquera dos suxeitos que compoñen o goberno e que foi producido ou adquirido no exercicio das súas funcións.

  onda;

  poden exercer o seu dereito de acceso á información a todas as persoas, nos termos previstos no artigo 105.b da Constitución Espan.

  As persoas xurídicas poden igualmente exercer o seu dereito de acceso.

  Si, pero o dereito de acceso ten límites cando prexudicial para:

 • A seguridade nacional
 • O defensa.
 • As relacións estranxeiras.
 • A seguridade pública.
 • A prevención, investigación e represión das infraccións penais, administrativos ou disciplinarias.
 • A igualdade das partes en procesos xudiciais e á tutela xudicial efectiva.
 • As funcións administrativas de control, inspección e control.
 • Os intereses económicos ycomerciales.
 • A política económica e monetaria.
 • Profesional segredo e propiedade intelectual.
 • A garantía de confidencialidade ou segredo esixido nos procesos de toma de decisións.
 • A protección do medio ambiente.

  A aplicación dos límites de ser xustificada e proporcional ao seu obxecto e finalidade de protexer e servir as circunstancias do caso, especialmente a aparición dun interese público ou privado que xustifican o acceso. < / p>

 • Nos casos en que a aplicación de calquera dos límites fixados no artigo 14 non afecta a integridade da información, será dada a acceso parcial omisión anterior da información afectada polo límite, a non ser que isto resulta nunha información distorsionada ou sen sentido. Neste caso, o solicitante de que algunha información foi omitida debe ser indicado.

  Artigo 15 da Lei contén unha serie de regras:

 • Se a información solicitada contiña datos especialmente protexidos a respectar o número 2 do artigo 7 da Lei 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos Persoais , o acceso só poderá ser autorizada se eles foron dedicados a este a expreso consentimento por escrito de afectados a non ser que dixo tiña afectado manifestamente feitos públicos antes de que o acceso de datos é solicitada.
 • Se isto inclúe especialmente protexida de datos a respectar o número 3 do artigo 7 da Lei 15/1999, de 13 de decembro , ou de datos relativos á comisión de infraccións penais ou administrativas conllevasen ningún aviso público ao infractor, o acceso só pode ser concedida a conta co consentimento do afectado ou que foi cuberto por un regulamento con forza de lei .
 • xeral , e salvo no caso prevalece a protección dos datos persoais ou outros dereitos do interese público na divulgación constitucionalmente protexidos foi omitido, será concedida acceso a información que contén información de identificación meramente relacionados coa organización, o funcionamento ou a actividade do organismo público .
 • Cando a información solicitada non contén datos especialmente protexidos , o organismo ao que a solicitude faise suficientemente fundamentada acceso concedido o peso do interese público na divulgación e os dereitos dos datos afectados que aparecen a información solicitada, en particular, o seu dereito fundamental á protección da lei de datos persoais, tendo en conta a ponderación criterios anteriores previsto na norma.
 • Presentando a aplicación na forma establecida para este fin:

 • preferentemente por vía electrónica a través do Portal da Transparencia.
  O Portal da Transparencia permite exercer o dereito de acceso, accedendo á sección "Máis Información".
  Despois do login electronicamente mediante o sistema de Cl @ ver, un formulario aparece para conducir a investigación.
 • en persoa:
 • Os rexistros dos órganos de administración á que se dirixen.
 • Na rexistros de calquera órgano administrativo, que pertenza ao Goberno Central, para calquera administración das comunidades autónomas, para calquera administración dos Consellos Provinciais, Consellos Municipais e Consellos Insulares para os municipios aos que O artigo 121 da Lei 7/1985, de 2 de abril, que regula as Bases da Administración Local, ou as outras entidades que compoñen a Administración Local se tivese asinado o acordo apropiado neste caso refírese a.
 • Por correo.
 • Na representacións diplomáticas ou postos consulares dos Eng; ao estranxeiro .
 • O solicitante non está obrigado a xustificar a súa solicitude de acceso á información. Con todo, pode expoñer as razóns para a solicitude de información e que poden ser tomadas en consideración á hora de toma a decisión. Con todo, a falta de motivación por si só non será motivo de rexeitamento da solicitude.

  Se a solicitude poderá presentarse por calquera medio, garantindo boa proba de: a identidade do solicitante, a información solicitada, un enderezo de contacto, preferentemente electrónica, con fins de comunicación e, Se o modo da súa preferencia para acceder a información solicitada.

  Cl @ ve é un sistema de identificación electrónica Administración Pública facilita aos cidadáns para facilitar as relacións co goberno por vía electrónica.

  Este sistema, xunto coa súa facilidade de uso, ofrece aos cidadáns garantías de máxima seguridade como para a protección da información trocadas coa Administración.

  Para dar a flexibilidade no modo de identificación do cidadán, ofrece tres formas posibles:

 • Acceso mediante clave concertada (nome de usuario e contrasinal a).
 • Acceso vía correo ID.
 • Acceda certificado electrónico.

  A través Cl @ ver, o cidadán pode identificar tanto como asinar o seu programa vía electrónica.

  Pode acceder máis información sobre o sistema de Cl @ mira:

  www.clave.gob.es

 • Es sistema alternativo al sistema Cl@ve, que le permite realizar el proceso de Identificación previo, tanto al procedimiento para realizar el ejercicio del derecho de Acceso como al seguimiento del estado de su solicitud, de forma más sencilla.

  Para más información: Identificación mediante Código de Acceso.

  Os candidatos a información pode ser dirixida ao goberno en calquera das linguas oficiais do Estado no territorio no que o ficheiro a Administración en cuestión.

  inadmitirán é admisible en decisión motivada, peticións:

  1. que se relacionan con información que está en desenvolvemento ou publicación xeral.
  2. referíndose a información que é accesorio ou de apoio contida no notas, proxectos, ditames, resumos, comunicacións e organismos ou entidades informes internos ou entre administrativa.
  3. Relacionado a información cuxa divulgación razóns requiren un reprocesando acción anterior .
  4. Segmentación un corpo en posesión non ten a información cando o competente é descoñecida.
  5. Son ten unha repetitivos ou manifestamente inxusto non se xustifica a efectos de transparencia desta lei.

  O cidadán debe presentar a súa solicitude ao organismo que ten a información para acadar unha maior eficiencia na resposta.

  Se a solicitude se refire a información non realizada polo suxeito a quen vai dirixida, ha adiante-lo á autoridade competente, coñecido, e informar o solicitante desta situación.

  Cando a aplicación non é suficiente para identificar a información, o solicitante é invitado O formigón dentro dez días , que indica que, se non é, será retirado e suspensión do prazo para emitir unha decisión.

  No caso de que, en virtude do disposto nos artigos 35 e) e 79 da Lei 30/1992, de 26 de novembro sobre o Réxime Xurídico da Administración Pública e Procedemento Administrativo desexo común:

 • facer presentacións e elaborar documentos ou outras probas en calquera momento no procedemento anterior ao procedemento de audición a ser considerado polo órgano responsable da elaboración da proposta de resolución
 • reivindicación defectos e, en particular, os que envolven parálise, violación de prazos Señoras obrigatoriamente, voado ou omisión de pasos que poden ser corrixidos antes da resolución final do proceso de dereito de acceso procesamento

  pode facelo a través do rexistro electrónico común, que, cando conectado con varios departamentos ministeriais, permite enviar e recibir polo Ministerio competente da documentación que pretende levar a persoa en cuestión no proceso dereito de acceso á información en cuestión.

  Acceso a un rexistro electrónico común está dispoñible na páxina web do Punto de Acceso Xeral da Administración Xeral do Estado ( https // sede.administracion.gob.es ) ou directamente a través da URL https://rec.redsara.es . Non esqueza poñer o tema do número de dereitos de acceso ao arquivo da aplicación.

 • O cidadán pode comprobar o estado do seu pedido acceder a sección "Cal é o estado do meu pedido? Portal da Transparencia. Para facer isto, debe ser identificado electrónicamente.

  Se a información solicitada podería afectar os dereitos ou intereses de terceiros, debidamente identificados, será concedido un prazo de quince días para que se poidan realizar a < span class = "textoNegrita"> argumentos , segundo corresponda. O solicitante debe ser informado de tal feito, así como A suspensión do prazo para emitir unha decisión ata que as alegacións foron recibidos ou o prazo de presentación transcorrido.

  A decisión de conceder ou negar o acceso debe ser comunicada ao solicitante e terceiros afectados que o teñan solicitado en no prazo dun mes a partir da recepción da aplicación polo órgano competente para resolver .

  O termo pode ser prorrogado por un mes no caso do volume ou a complexidade da información A solicitude así o esixen notificación previa á recurrente .

  Vontade decisións motivadas negando o acceso, que concedeu un acceso parcial ou a través dunha modalidade distinta da solicitada e para permitir o acceso, onde houbo oposición un terceiro . Neste último caso, o interesado debe indicar claramente que o acceso só terá lugar cando o termo do artigo 22.2 transcorrido.

  Cando a simple indicación da existencia da información pode levar á violación de calquera dos límites en materia de acceso orixinario debe ser indicado na solicitude desestimada.

  Despois do prazo para a resolución sen o que se fixo e notificado enténdese que a solicitude fose rexeitada .

  As resolucións ditadas en termos de acceso á información pública pode ser obxecto de recurso directamente á xurisdición administrativa , sen prexuízo da posibilidade de arquivo discreccionario do crédito establecido no artigo 24 antes do Consello de Transparencia e Boas Gobernación . Esta alegación substituír recursos administrativos conforme ao disposto no artigo 107.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro sobre o Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

  Subir