Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Més informació

El día 30 de octubre de 2015 se ha publicado la  Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que entrará en vigor el 1 de enero del citado año.

En el siguiente enlace puede consultar toda la documentación de los Presupuestos Generales del Estado 2016

Para el año 2016, los Presupuestos Generales del Estado Consolidados (Estado y sus Organismos Autónomos, Seguridad Social y otros organismos públicos) ascienden a 351.856 millones de euros, equivalente al 31 % del PIB.

La distribución de Políticas de Gasto, en millones de euros, es la siguiente: 

Política de despesa Milions d'euros & euro;
Justícia 1.604
Defensa 5.734
Seguretat ciutadana i institucions penitenciàries 7.904
Política exterior 1.478
Pensions 135.449
Altres prestacions econòmiques 11.686
Serveis socials i promoció social 2.296
Foment de l'ocupació 5.215
Atur 19.621
Accés a l'habitatge i foment de l'edificació 587
Gestió i administració de la Seguretat Social 5.990
Sanitat 4.000
Educació 2.484
Cultura 807
Agricultura, Pesca i Alimentació 7.403
Indústria i energia 5.457
Comerç, turisme i PIMES 983
Subvencions al transport 1.424
Infraestructures 6.049
Recerca, desenvolupament i innovació civil 5.793
Recerca, desenvolupament i innovació militar 632
Altres actuacions de caràcter econòmic 665
Alta direcció 634
Serveis de caràcter general 33.998
Administració financera i tributària 1.6567
Transferències a altres administracions públiques 48.816
Deute Públic 33.490
Total 351.856

[ subir ]

Distribució per grans àrees de despesa

'Grans àrees de despesa. Pressupostos 2016

Serveis Públics Bàsics