Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Dret d'accés

Descargar la Guía del ciudadano. Derecho de acceso (PDF)

Con carácter previo al ejercicio del derecho de acceso, el ciudadano podrá consultar en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado la información contenida en el mismo.

Subir

Portal de la Transparència. Publicitat activa

Portal de la Transparencia. Publicidad activa

És la plataforma, dependent del Ministeri de la Presidència, per la qual es podrà accedir a la informació de l'Administració General de l'Estat prevista a la Llei, el coneixement sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública. També contindrà la informació que els ciutadans sol·licitin amb més freqüència en exercici del dret d'accés a la informació pública i les resolucions denegatòries del dret d'accés, prèviament anonimitzades.

Un conjunt d'entitats que conformen les Administracions Públiques en concret.

 • La Administració General de l'Estat ,
 • Les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social així com les mútues col·laboradores de la Seguretat Social .
 • Els organismes autònoms , les agències estatals , les entitats públiques empresarials i les entitats de Dret Públic que, amb independència funcional o amb una especial autonomia reconeguda per la Llei, tenen atribuïdes funcions de regulació o supervisió de caràcter extern sobre un determinat sector o activitat.
 • Les entitats de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades a qualsevol de les administracions públiques o que en depenen, incloses les universitats públiques < / span>.

La informació subjecta a les obligacions de transparència es publica a les corresponents seus electròniques o pàgines web d'una manera clara, estructurada i comprensible per als interessats i , preferiblement, en formats reutilitzables

Subir

Dret d'accés a la informació pública

Derecho de acceso a la información pública

S'entén per informació pública els continguts o documents, qualsevol que sigui el seu format o suport, que estiguin en poder d'algun dels subjectes que integren les administracions públiques i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Podran exercir el seu dret d'accés a la informació totes les persones, en els termes que preveu l'article 105.b de la Constitució Españ; ona.

Les persones jurídiques podran així mateix exercir el seu dret d'accés.

Si, però el dret d'accés té límits quan suposi un perjudici per a:

 • La seguretat nacional
 • La defensa.
 • Les relacions exteriors.
 • La seguretat pública.
 • La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris.
 • La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.
 • Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control.
 • Els interessos econòmics ycomerciales.
 • La política econòmica i monetària.
 • El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.
 • La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió.
 • La protecció del medi ambient.

  L'aplicació dels límits serà justificada i proporcionada al seu objecte i finalitat de protecció i atendrà a les circumstàncies del cas concret, especialment a la concurrència d'un interès públic o privat superior que justifiqui l'accés. < / p>

En els casos en què l'aplicació d'algun dels límits que preveu l'article 14 no afecti la totalitat de la informació, es concedirà el accés parcial prèvia omissió de la informació afectada pel límit llevat que d'això resulti una informació distorsionada o que no tingui sentit. En aquest cas, s'ha d'indicar al sol·licitant que part de la informació ha estat omesa.

L'article 15 de la Llei conté una sèrie de regles:

 • Si la informació sol·licitada contingués dades especialment protegides a què es refereix l' apartat 2 de l'article 7 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal , l'accés únicament es podrà autoritzar en cas que es té el consentiment exprés i per escrit de l'afectat , llevat que el afectat hagués fet manifestament públics les dades amb anterioritat a què es sol·licités l'accés.
 • Si la informació inclogués dades especialment protegides a què es refereix l' apartat 3 de l'article 7 de la Llei Orgànica 15/1999, de desembre 13 , o dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no compor- l'amonestació pública a l'infractor, l'accés només es podrà autoritzar en cas que es compti amb el consentiment exprés de l'afectat o si aquell està emparat per una norma amb rang de llei .
 • Amb caràcter general , i llevat que en el cas concret prevalgui la protecció de dades personals o altres drets constitucionalment protegits sobre l'interès públic en la divulgació que ho impedeixi, es concedirà l'accés a informació que contingui dades merament identificatives relacionats amb l'organització, funcionament o activitat pública de l'òrgan .
 • Quan la informació sol·licitada no conté dades especialment protegides , l'òrgan al qual es dirigeixi la sol·licitud de concedir l'accés prèvia ponderació prou raonada de l'interès públic en la divulgació de la informació i els drets dels afectats les dades apareguin a la informació sol·licitada, en particular el seu dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, tenint en compte per a l'esmentada ponderació uns criteris previstos a la norma.

Presentant la sol·licitud en el formulari establert a l'efecte:

 • Preferentment per via electrònica a través del Portal de la Transparència.
  El Portal de la Transparència permet exercir el Dret d'Accés accedint a la secció 'Demani informació'.
  Després identificar-se electrònicament fent ús del sistema Cl @ veu, es mostrarà un formulari per dur a terme la sol·licitud d'informació.
 • De forma presencial:
  • En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin.
  • En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, oa la de la resta d'entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit l'oportú conveni.
  • Per correu postal.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Españ, a l'estranger.

El sol·licitant no està obligat a motivar la seva sol·licitud d'accés a la informació. No obstant això, podrà exposar els motius pels quals sol·licita la informació i que podran ser tinguts en compte quan es dicti la resolució. No obstant això, l'absència de motivació no serà per si sola causa de rebuig de la sol·licitud.

Si, la sol·licitud podrà presentar-se per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de: la identitat del sol·licitant, la informació que se sol·licita, una adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i, si cas, la modalitat que prefereixi per accedir a la informació sol·licitada.

Cl @ veu és un sistema d'identificació electrònica que l'Administració pública posa a disposició dels ciutadans per facilitar la relació amb les administracions per mitjans electrònics.

Aquest sistema, a més de la seva senzillesa d'ús, ofereix al ciutadà les màximes garanties de seguretat pel que fa a la protecció de la informació intercanviada amb l'Administració.

Per tal de flexibilitzar al màxim la manera d'identificació del ciutadà, es posa a la seva disposició tres possibles mitjans:

 • Accés mitjançant claus concertades (usuari i contraseñ, a).
 • Accés mitjançant DNI-e.
 • Accés amb certificat electrònic.

  A través de Cl @ veu, el ciutadà podrà tant identificar-se com signar la seva sol·licitud de manera electrònica.

  Podeu accedir a més informació sobre el sistema Cl @ veu en:

  www.clave.gob.es

Es sistema alternativo al sistema Cl@ve, que le permite realizar el proceso de Identificación previo, tanto al procedimiento para realizar el ejercicio del derecho de Acceso como al seguimiento del estado de su solicitud, de forma más sencilla.

Para más información: Identificación mediante Código de Acceso.

Els sol·licitants d'informació podran dirigir-se a les administracions públiques en qualsevol de les llengües cooficials de l'Estat en el territori en què radiqui l'Administració en qüestió.

S'han d'inadmetre a tràmit, mitjançant resolució motivada, les sol·licituds:

 1. Que es refereixin a informació que estigui en curs d'elaboració o de publicació general.
 2. Referides a informació que tingui caràcter auxiliar o de suport com la continguda en notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives.
 3. Relatives a informació per a la divulgació sigui necessària una acció prèvia de reelaboració .
 4. Dirigides a un òrgan en poder no obri la informació quan es desconegui el competent.
 5. Que siguin manifestament repetitives o tinguin un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de transparència d'aquesta Llei.

El ciutadà ha de dirigir la seva sol·licitud a l'òrgan que posseeix la informació per aconseguir una major eficiència en la resposta.

Si la sol·licitud es refereix a informació que no estigui en poder del subjecte al qual es dirigeix, aquest la remetrà al competent, si ho conegués, i informarà d'aquesta circumstància al sol·licitant.

Quan la sol·licitud no identifiqui de forma suficient la informació, es demanarà al sol·licitant que la concreti en un termini de deu dies , amb indicació que, en cas de no fer-ho, es considerarà que ha desistit, així com de la suspensió del termini per dictar resolució.

En el cas que, en virtut del que disposen els articles 35 i) i 79 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu Comú, desitgi:

 • formular al·legacions i aportar documents o altres elements de judici en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència per a ser tinguts en compte per l'òrgan competent per a redactar la proposta de resolució
 • al·legar els defectes de tramitació i, en especial, els que suposin paralització, infracció dels terminis preceptivament seny; alats o l'omissió de tràmits que poden ser esmenats abans de la resolució definitiva del procediment de dret d'accés

  pot fer-ho a través del Registre electrònic comú, el qual, en estar connectat amb els diferents departaments ministerials, permet l'enviament i recepció pel Ministeri competent de la documentació que vulgui aportar l'interessat en el procediment de dret d'accés a la informació de què es tracti.

  L'accés al Registre electrònic comú està disponible a la seu electrònica del Punt d'accés general de l'Administració General de l'Estat ( https // sede.administracion.gob.es ) o bé directament a través de la URL https://rec.redsara.es . No oblidi posar a l'assumpte el número de l'expedient de sol·licitud de dret d'accés.

El ciutadà podrà consultar l'estat de la seva sol·licitud accedint a la secció 'Quin és l'estat de la meva sol·licitud?' del Portal de la Transparència. Per a això, haurà d'identificar electrònicament.

Si la informació sol·licitada pogués afectar drets o interessos de tercers, degudament identificats, se'ls concedirà un termini de quinze dies perquè puguin realitzar les < span class = "textoNegrita"> al·legacions que estimin oportunes. El sol·licitant haurà de ser informat d'aquesta circumstància, així com de la suspensió del termini per dictar resolució fins que s'hagin rebut les al·legacions o hagi transcorregut el termini per a la presentació.

La resolució en què es concedeixi o denegui l'accés s'ha de notificar al sol·licitant i als tercers afectats que així ho hagin sol·licitat en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per resoldre .

Aquest termini es pot ampliar per un altre mes en el cas que el volum o la complexitat de la informació que es sol·licita així ho facin necessari i prèvia notificació al sol·licitant .

Seran motivades les resolucions que deneguin l'accés, les que concedeixin l'accés parcial oa través d'una modalitat diferent a la sol·licitada i les que permetin l'accés quan hi hagi hagut oposició d'un tercer . En aquest últim supòsit, s'indicarà expressament a l'interessat que l'accés només tindrà lloc quan hagi transcorregut el termini de l'article 22.2.

Quan la mera indicació de l'existència o no de la informació suposés la vulneració d'algun dels límits a l'accés s'indicarà aquesta circumstància en desestimar la sol·licitud.

Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, s'entén que la sol·licitud ha estat desestimada .

Les resolucions dictades en matèria d'accés a la informació pública es poden recórrer directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa , sense perjudici de la possibilitat de interposició de la reclamació potestativa que preveu l'article 24 davant el Consell de Transparència i Bon Govern . Aquesta reclamació substitueix els recursos administratius de conformitat amb el que estableix l'article 107.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

Subir