Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Última actualización: 03/09/2020

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
MINISTRO/A 73.300,80
SECRETARIO/A DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES 116.990,32
SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (*)12T 112.461,95
SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (**)(desde 01/01/2019 hasta 12/04/2019) (*)4T 30.399,78
SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (**)(desde 13/04/2019 hasta 31/12/2019) (*)9T 81.523,26
SECRETARIO/A GENERAL TÉCNICO/A (**)(desde 01/01/2019 hasta 12/04/2019) (*)9T 24.558,46
DIRECTOR/A DEL GABINETE DE LA MINISTRA (*)8T 93.805,67
DIRECTOR/A GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN (*)8T 88.235,64
DIRECTOR/A GENERAL DE CONSUMO (*)12T 90.636,32
DIRECTOR/A GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SNS Y FARMACIA 83.434,28
DIRECTOR/A GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL (*)11T 90.036,15
DIRECTOR/A GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA E INFANCIA 83.434,28
DIRECTOR/A GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD (*)4T 85.834,96
DELEGADO/A DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (*)9T 88.609,36

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
DIRECTOR/A GENERAL DE LA ONT (*)5T 86.434,78
DIRECTOR/A GENERAL DEL INJUVE 83.434,28
DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (**)(desde 01/01/2019 hasta 19/01/2019) (*)9T 5.232,20
DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (**)(desde 20/01/2019 hasta 31/12/2019) (*)11T 89.406,72
DIRECTOR/A DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS (*)9T 88.370,05

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal