Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Cultura y Deporte

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Cultura y Deporte

Última actualización: 23/09/2020

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
Ministro 73.300,80
Director del Gabinete del Ministro 96.083,07
Subsecretario de Cultura y Deporte (**) (desde el 1-1-2019 hasta el 5-10-2019)(*)15T 87.039,58
Secretaria General Técnica (*)10T 104.831,68
Directora General del Libro y Fomento de la Lectura (**)(desde el 1-a-2019 hasta el 5-10-2019) 64.654,98
Directora General de Industrias Culturales y Cooperación 84.267,33
Director General de Bellas Artes (*)12T 102.491,37
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año -

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
Directora General del ICAA 84.267,33
Directora General del INAEM 84.262,27
Presidenta del Consejo Superior de Deportes 78.007,70
Director General de Deportes 65.419,30
Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 79.494,40
Directora General de la Biblioteca Nacional de España 58.188,68
Director General del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 127.800,96
Director del Museo nacional del Prado 141.429,89
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año -

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal