Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Cultura y Deporte

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Cultura y Deporte

Última actualització: 23/09/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministro 73.300,80
Director del Gabinete del Ministro 96.083,07
Subsecretario de Cultura y Deporte (**) (desde el 1-1-2019 hasta el 5-10-2019)(*)15T 87.039,58
Secretaria General Técnica (*)10T 104.831,68
Directora General del Libro y Fomento de la Lectura (**)(desde el 1-a-2019 hasta el 5-10-2019) 64.654,98
Directora General de Industrias Culturales y Cooperación 84.267,33
Director General de Bellas Artes (*)12T 102.491,37
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año -

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Directora General del ICAA 84.267,33
Directora General del INAEM 84.262,27
Presidenta del Consejo Superior de Deportes 78.007,70
Director General de Deportes 65.419,30
Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 79.494,40
Directora General de la Biblioteca Nacional de España 58.188,68
Director General del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 127.800,96
Director del Museo nacional del Prado 141.429,89
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año -

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal