Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio para la Transición Ecológica

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio para la Transición Ecológica

Última actualització: 14/04/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Cargo Retribución
Ministra MITECO (5T*) 76.021,80 €
Subsecretaria (16T*) 117.210,32 €
Director Gabinete Ministro 92.520,33 €
Secretaria General Técnico ( 5T*) 94.021,18 €
Secretaria de Estado de Medio Ambiente 115.585,94 €
Director General del Agua (9T*) 96.421,86 €
Director General Sostenibilidad de la Costa y del Mar ( 8T*) 95.595,24 €
Director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental (9T*) 96.122,17 €
Oficina Española de Cambio Climático 93.020,33 €
Secretaría de Estado de Energía 123.482,32 €
Dirección General de Política Energética y Minas 96.967,33 €
(*) Altos Cargos que son funcionarios en Servicios Especiales y perciben trienios. -

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
CARGO RETRIBUCIONES BRUTA (EUROS)
PRESIDENTE AEMET (12)* 96.973,71
DIRECTOR INSTITUTO DIVERSIFICACIÓN (Del 01/01/2019 al 06/09/2019) 64.698,46

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal