Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Última actualització: 24/02/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministra de Politica Territorial y Función Pública (**)(desde 01/01/2019 hasta 31/05/2019) 28339,85
Director del Gabinete Ministra Politica Territorial Y Función Pública (**)(desde 01/01/2019 hasta 20/05/2019) (*)8T 38977,95
Secretaria de Estado de Funcion Publica (*)(7T) 126589,13
Secretario de Estado de Politica Territorial (**)(desde 01/01/2019 hasta 28/06/2019) (*)10T 59664,51
Secretario General Técnico (*)4T 101135,01
Subsecretaria de Politica Territorial Y Función Publica (*)7T 120895,08
Secretaria Gral. de Coordinacion Territorial (**) (desde 01/01/2019 hasta 12/04/2019) (*)6T 33528,49
Secretario General de Administracion Digital (*) (8T) 116495,26
Comisionada Del Gobierno Frente Al Reto Demografico (**)(desde 01/01/2019 hasta 22/03/2019) 24867,08
Director General de la Función Pública (*) (8T) 100090,57
Directora General de Gobernanza Publica (*)(7T) 99309,24
Directora de la Oficina de Conflicto de Intereses (*)(11T) 101336,2
Director General de Cooperación Autonómica y Local (*)11T 101709,92
Director Gral. Regimen Juridico Autonómico y Local (*)4T 101135,01
Delegado del Gobierno en el País vasco (*)13T 99628,11
Delegada del Gobierno en Cataluña 95325,9
Delegado del Gobierno en Galicia (*)11T 96856,12
Delegado del Gobierno en Andalucía (**)(desde 01/01/2019 hasta 16/03/2019) 22666
Delegado del Gobierno en Andalucía (**)(desde 17/03/2019 hasta 31/12/2019) (*)9T 82952,37
Delegada del Gobierno en el Principado asturias 86531,9
Delegado del Gobierno en Cantabria (**)(desde 01/01/2019 hasta 01/04/2019) 21905,04
Delegado del Gobierno en Cantabria (**)(desde 02/04/2019 hasta 31/12/2019) 64626,87
Delegado del Gobierno en La rioja 86531,9
Delegado del Gobierno en Región de murcia (**)(desde 01/01/2019 hasta 01/04/2019) 21905,04
Delegado del Gobierno en Región de murcia (**)(desde 02/04/2019 hasta 31/12/2019) (*)10T 69592,1
Delegado del Gobierno en Comunidad valenciana (*)12T 94376,86
Delegada del Gobierno en Aragón 96733,9
Delegado del Gobierno en Castilla-la mancha (**)(desde 01/01/2019 hasta 16/03/2019) (*)8T 22626,37
Delegado del Gobierno en Castilla-la mancha (**)(desde 17/03/2019 hasta 31/12/2019) (*)9T 76045,42
Delegada del Gobierno en Canarias (**)(desde 01/01/2019 hasta 06/03/2019) 19335,28
Delegado del Gobierno en Canarias (**)(desde 17/03/2019 hasta 31/12/2019) 72833,37
Delegado del Gobierno en Navarra 88571,9
Delegada del Gobierno en Extremadura (*)8T 93782,86
Delegada del Gobierno en Baleares (**)(desde 01/01/2019 hasta 02/07/2019) 44836,48
Delegado del Gobierno en Madrid (**)(desde 01/01/2019 hasta 13/04/2019) (*)7T 27417,44
Delegada del Gobierno en Madrid (**)(desde 14/04/2019 hasta 31/12/2019) (*)8T 69233,74
Delegada del Gobierno en Castilla y león (**)(desde 01/01/2019 hasta 13/04/2019) (*)4T 26889,21
Delegada del Gobierno en Castilla y león (**)(desde 14/04/2019 hasta 31/12/2019) (*)14T 70755,95
Delegada del Gobierno en Ceuta 99812,12
Delegada del Gobierno en Melilla (*)4T 103211,31

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Director General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado MUFACE (**)(desde 01/01/2019 hasta 18/07/2019) (*)(5T) 53379,91
Directora General del Instituto Nacional de la Administración Pública INAP (desde 09/02/2019 hasta 31/12/2019) (*)(10T) 89952,03

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'este carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal