Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

Última actualització: 01/06/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO 84.853,24
DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA 113.052,01
DIRECTORA GAB. ADJUNTA DE LA VICEPRESIDENTA GOB. 92.424,43
SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES 121.104,16
DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON LAS CORTES 85.821,36
SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD 121.104,16
DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GENERO (de mayo a diciembre) (**) 64.930,64
DTOR. GENERAL PARA IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD 95.985,96
SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 116.167,58
SECRETARIA GENERAL TECNICA-DIR. SECRET. GOBIERNO 96.025,45

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 105.209,34
DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES 99.026,30
PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 92.424,43
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL 102.592,90
GERENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL 104.396,03
DIRECTORA INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (23/03/2019-31/12/2019) 71.730,28

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal