Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Última actualización: 24/11/2020

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
MINISTRA 73.300,80
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO 4T (*) 121.392,33
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 11T (*) 125.228,89
SUBSECRETARIO 3T (*) 117.624,41
SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y PYME 113.823,90
DIRECTOR GABINETE DE LA MINISTRA 100.058,33
SECRETARIO GENERAL TECNICO 3T (*) 102.858,84
DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES 9T (*) 104.459,86
DIRECTOR GENERAL POLITICA COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD (1 de enero hasta 31 agosto)(**) 5T(*) 65.896,45
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME 10T (*) 105.060,03

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
DIRECTORA GENERAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1T (*) 99.658,50
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (1 de enero a 23 marzo)(**) 21.871,49

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal