Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Última actualització: 24/11/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
MINISTRA 73.300,80
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO 4T (*) 121.392,33
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 11T (*) 125.228,89
SUBSECRETARIO 3T (*) 117.624,41
SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y PYME 113.823,90
DIRECTOR GABINETE DE LA MINISTRA 100.058,33
SECRETARIO GENERAL TECNICO 3T (*) 102.858,84
DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES 9T (*) 104.459,86
DIRECTOR GENERAL POLITICA COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD (1 de enero hasta 31 agosto)(**) 5T(*) 65.896,45
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME 10T (*) 105.060,03

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
DIRECTORA GENERAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1T (*) 99.658,50
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (1 de enero a 23 marzo)(**) 21.871,49

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'este carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal