Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Consejo de Seguridad Nuclear

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Consejo de Seguridad Nuclear

Última actualización: 28/02/2020


Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
PRESIDENTE (1 de abril a 31 de diciembre de 2019) 76.939,93 €
CONSEJERA (1 de abril a 31 de diciembre de 2019) 73.429,38 €
CONSEJERO (11T)* 106.060,52 €
CONSEJERA (1 de abril a 31 de diciembre de 2019) (8T)* 76.988,81 €
CONSEJERO (1 de abril a 31 de diciembre de 2019) (8T)* 77.878,66 €
SECRETARIO GENERAL (11T)* 100.678,92 €

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal