Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Consejo de Seguridad Nuclear

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Consejo de Seguridad Nuclear

Última actualització: 28/02/2020


Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
PRESIDENTE (1 de abril a 31 de diciembre de 2019) 76.939,93 €
CONSEJERA (1 de abril a 31 de diciembre de 2019) 73.429,38 €
CONSEJERO (11T)* 106.060,52 €
CONSEJERA (1 de abril a 31 de diciembre de 2019) (8T)* 76.988,81 €
CONSEJERO (1 de abril a 31 de diciembre de 2019) (8T)* 77.878,66 €
SECRETARIO GENERAL (11T)* 100.678,92 €

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal