Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Defensa

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Defensa

Última actualización: 23/02/2021

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
MINISTRO DE DEFENSA 13T (*) 86.912,70 €
DIRECTOR DEL GABTE DEL MINISTRO DE DEFENSA 13T (*) 96.255,65 €
DIRECTOR DEL GABTE TÉCNICO DEL MINISTRO DE DEFENSA 14T (*) 98.336,77 €
JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (1 de enero - 16 de octubre) (**) 14T (*) 73.068,13 €
JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (17 de octubre - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 18.148,64 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 14T (*) 129.684,88 €
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA 14T (*) 91.810,93 €
COMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES 14T (*) 91.810,93 €
DIRECTOR DEL CESEDEN (1 de enero - 30 de septiembre) 14T (*) 66.724,02 €
REPRESENTANTE MILITAR ANTE LOS COMITES MILITARES DE LA OTAN Y DE LA UE 13T (*) (***) 72.340,08 €
SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA 120.977,70 €
DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL 13T (*) 98.080,97 €
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS 13T (*) 97.114,48 €
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 14T (*) 73.915,65 €
SUBSECRETARIO DE DEFENSA 8T (*) 111.273,25 €
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 12T (*) 96.514,31 €
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 8T (*) 93.582,38 €
DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR 13T (*) 96.809,68 €
ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA 13T (*) 90.878,38 €
INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA 13T (*) 95.436,19 €
SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA (*) 107.813,91 €
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA 7T (*) 91.444,80 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 104.073,90 €
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 91.487,86 €
JEFE DEL CG TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD 14T (*) 91.657,15 €
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE (1 de enero - 12 de noviembre) (**) 13T (*) 80.433,43 €
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE (12 de noviembre - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 9.617,38 €
JEFE DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 83.137,58 €
JEFE DEL MANDO DE CANARIAS DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 93.569,31 €
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 92.156,89 €
JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DEL EJÉRCITO DE TIERRA (1 de enero - 28 de febrero) (**) 14T (*) 13.682,39 €
JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DEL EJÉRCITO DE TIERRA (1 de marzo - 31 de diciembre) (**) 14T (*) 77.853,16 €
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 91.752,58 €
INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 91.462,94 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 14T (*) 104.073,90 €
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA (1 de enero - 01 de agosto) (**) 14T (*) 57.479,57 €
ALMIRANTE DE LA FLOTA 14T (*) 90.274,93 €
ALMIRANTE JEFE DE PERSONAL DE LA ARMADA 13T (*) 90.019,86 €
ALMIRANTE JEFE DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ARMADA 14T (*) 90.620,03 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE 14T (*) 104.073,90 €
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE 13T (*) 91.477,58 €
JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE 14T (*) 91.332,33 €
JEFE DEL MANDO AÉREO GENERAL (1 de enero - 29 de junio) (**) 13T (*) 40.851,66 €
JEFE DEL MANDO AÉREO GENERAL (2 de agosto - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 29.213,71 €
JEFE DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS 13T (*) 83.935,76 €
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE 13T (*) 88.623,42 €
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE 14T (*) 89.628,10 €

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) 98.681,14 €
DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) 84.106,89 €
SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS 7T (*) 87.964,24 €

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

(***) A retribución do Representante Militar ante os Comités da OTAN e da UE non inclúe a indemnización por destino no exterior, recollida no Real Decreto 6/1995, do 13 de xaneiro, polo que se regula o réxime de retribucións de todos os funcionarios españois destinados no estranxeiro, calculada mediante a aplicación dos módulos de equiparación do poder adquisitivo e de calidade de vida.

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal