Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Última actualización: 03/09/2020

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
MINISTRO/A (de 07/06/2018 a 11/09/2018) (**) 18.882,74
MINISTRO/A (de 12/09/2018 a 31/12/2018) (**) 21.678,94
SECRETARIO/A DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES (de 09/06/2018 a 05/10/2018) (**) 36.418,05
SECRETARIO/A DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES (de 06/10/2018 a 31/12/2018) (**) 26.202,95
SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (de 09/06/2018 a 21/09/2018) (**)(11T) (*) 30.736,06
SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (de 22/09/2018 a 31/12/2018) (**)(12T) (*) 29.373,20
SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (de 09/06/2018 a 01/10/2018) (**)(9T) (*) 33.350,44
SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (de 02/10/2018 a 31/12/2018) (**)(4T) (*) 25.251,66
SECRETARIO/A GENERAL TÉCNICO/A (de 19/06/2018 a 22/10/2018) (**)(12T) (*) 31.441,08
SECRETARIO/A GENERAL TÉCNICO/A (de 23/10/2018 a 31/12/2018) (**)(9T) (*) 16.802,49
DIRECTOR/A DEL GABINETE DE LA MINISTRA (de 09/06/2018 a 21/09/2018) (**) 24.321,39
DIRECTOR/A DEL GABINETE DE LA MINISTRA (de 22/09/2018 a 31/12/2018) (**)(7T) (*) 26.747,16
DIRECTOR/A GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN (de 30/06/2018 a 31/12/2018) (**)(8T) (*) 42.275,15
DIRECTOR/A GENERAL DE CONSUMO (de 23/10/2018 a 31/12/2018) (**)(12T) (*) 16.266,07
DIRECTOR/A GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SNS Y FARMACIA (de 09/06/2018 a 31/12/2018) (**) 44.618,55
DIRECTOR/A GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL (de 30/06/2018 a 31/12/2018) (**)(11T) (*) 43.145,79
DIRECTOR/A GENERAL DE SERVICIOS PARA LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA (de 09/06/2018 a 05/10/2018) (**)(14T) (*) 28.633,04
DIRECTOR/A GENERAL DE SERVICIOS PARA LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA (de 06/10/2018 a 31/12/2018) (**) 18.648,10
DIRECTOR/A GENERAL DE POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD (de 14/07/2018 a 31/12/2018) (**)(4T) (*) 38.009,87
DELEGADO/A DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (de21/07/2018 a 31/12/2018) (**)(8T) (*) 37.489,47

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
DIRECTOR/A GENERAL DE LA ONT (de 01/01/2018 a 31/12/2018 )5T(*) 82.996,29
DIRECTOR/A GENERAL DEL INJUVE (de 28/07/2018 a 31/12/2018) (**) 33.927,61
DIRECTOR/A EJECUTIVA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (de 30/06/2018 a 31/12/2018) (**)(11T) (*) 11.939,70
DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (de 10/06/2018 a 31/12/2018) (**)(9T) (*) 51.504,05
DIRECTOR/A DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS (de 21/07/2018 a 31/12/2018) (**) (*) 36.592,28
(*) Tiene trienios modulares reconocidos como personal estatutario -

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal