Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Cultura y Deporte

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Cultura y Deporte

Última actualització: 23/09/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministro (Del 6 al 13 de junio)(**) 1.388,81 €
Ministro (Del 14 de junio al 31 de diciembre) (**) 26.823,44 €
Director del Gabinete del Ministro (Del 9 de junio al 23 de junio)(**) 3.635,53 €
Director del Gabinete del Ministro (Del 24 de junio al 31 de diciembre)(**) 45.138,23 €
Subsecretario de Cultura y Deporte (*) 15T 57.950,96 €
Secretaria General Técnica (*) 10T 48.257,59 €
Directora General del Libro y Fomento de la Lectura 39.089,23 €
Directora General de Industrias Culturales y Cooperación 39.089,18 €
Director General de Bellas Artes (*) 12T 51.078,80 €

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Presidenta del Consejo Superior de Deportes 57.983,99 €
Director General de Deportes (*) 10 T 37.140,25 €
Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) 37.564,61 €
Directora General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) 17.575,44 €
Directora de la Biblioteca Nacional de España (BNE) (Véase nota 1)(*) 12T 90.367,50 €
Director del Museo Nacional del Prado (Véase nota 1)(*) 8T 142.077,04 €
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Véase nota 1) 122.088,89 €
Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Véase nota 1)(*) 11T 77.553,45 €
Nota 1. No se ha producido cambio en el titular de este organismo tras la reestructuración ministerial. Por ello tambien figura en el listado de las retribuciones de altos cargos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2018. En ambos listados se consigna el mismo importe de retribuciones integras percibidas por este alto cargo durante todo el ejercicio 2018. -

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal