Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

Última actualització: 01/06/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO (7/6/18 A 31/12/18) 11T 46.807,16
DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA (23/6/18 A 31/12/18) 6T 60.735,14
DIRECTORA GAB. ADJUNTA DE LA VICEPRESIDENTA GOB. (19/6/18 A 31/12/18) 51.859,00
SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES (9/6/18 A 31/12/18) 9T 69.249,10
DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON LAS CORTES (19/6/18 A 31/12/18) 39.951,87
SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (9/6/18 A 31/12/18) 9T 69.249,10
DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GENERO (14/7/18 A 31/12/18)(**)(6T) (*) 47.970,77
DTOR. GENERAL PARA IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD (30/6/18 A 31/12/18) 49.096,05
SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LA (9/6/18 A 31/12/18) 10T 66.256,68
SECRETARIA GENERAL TECNICA-DIR. SECRET. GOBIERNO (19/6/18 A 31/12/18) 6T 53.555,45

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 9T 103.206,09
DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES (21/07/2018-31/12/2018) 11T 46.181,20
PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (01/07/2018-31/12/2018) 48.227,06
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL 100.087,24
GERENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL (15/09/2018-31/12/2018) 10T 29.544,97
DIRECTORA INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (30/06/2018-31/12/2018)(**) 48.413,39

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'este carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal