Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Última actualización: 24/11/2020

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
MINISTRO (7 de junio al 31 de diciembre) (**) 40562
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (23 de junio al 31 de diciembre) (**) 3T (*) 58478
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO (19 de junio al 31 de diciembre) (**) 10T (*) 62280
SUBSECRETARIO (19 de junio al 31 de diciembre) (**) 3T (*) 57019
SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y PYME (23 de junio al 31 de diciembre) (**) 54816
DIRECTOR GABINETE DE LA MINISTRA (23 de junio al 31 de diciembre) (**) 48713
SECRETARIO GENERAL TECNICO (19 de junio al 31 de diciembre) (**) 3T (*) 50447
DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES (1 de septiembre al 31 de diciembre) (**) 9T (*) 32360
DIRECTOR GENERAL POLITICA COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD (1 de septiembre al 31 de diciembre) (**) 5T (*) 31552
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (30 de junio al 31 de diciembre) (**) 10T (*) 49685

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
DIRECTORA GENERAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (30 junio al 31 diciembre) (**) 1T (*) 49014
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (23 junio al 31 diciembre) (**) 46859
CONSEJERO DELEGADO DEL ICEX (1 de enero al 7 de junio) (**) 6T (*) 51560,37
CONSEJERO DELEGADO DEL ICEX (7 de junio al 6 de julio) (**) 6T (*) 9696,37
CONSEJERA DELEGADA DEL ICEX (7 de julio al 31 diciembre) (**) 6T (*) 57442,52
DIRECTOR GENERAL DE INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRESA DEL ICEX (1 de enero a 7 de junio) (**) 9T (*) 49440,18
DIRECTOR GENERAL DE INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRESA DEL ICEX (8 de junio a 31 de diciembre) (**) 9T (*) 64163,21
DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INSTITUCIONAL Y COORDINACION DEL ICEX (del 1 de enero al 7 de junio) (**) 6T (*) 48162,56
DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INSTITUCIONAL Y COORDINACION DEL ICEX (del 8 de junio al 6 de julio) (**) 6T (*) 8900,79
DIRECTOR GENERAL DE COOPERACION INSTITUCIONAL Y COORDINACION DEL ICEX (del 1 de septiembre al 31 de diciembre) (**) 7T (*) 36951,71

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal