Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Última actualització: 24/11/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
MINISTRO (7 de junio al 31 de diciembre) (**) 40562
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (23 de junio al 31 de diciembre) (**) 3T (*) 58478
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO (19 de junio al 31 de diciembre) (**) 10T (*) 62280
SUBSECRETARIO (19 de junio al 31 de diciembre) (**) 3T (*) 57019
SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y PYME (23 de junio al 31 de diciembre) (**) 54816
DIRECTOR GABINETE DE LA MINISTRA (23 de junio al 31 de diciembre) (**) 48713
SECRETARIO GENERAL TECNICO (19 de junio al 31 de diciembre) (**) 3T (*) 50447
DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES (1 de septiembre al 31 de diciembre) (**) 9T (*) 32360
DIRECTOR GENERAL POLITICA COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD (1 de septiembre al 31 de diciembre) (**) 5T (*) 31552
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (30 de junio al 31 de diciembre) (**) 10T (*) 49685

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
DIRECTORA GENERAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (30 junio al 31 diciembre) (**) 1T (*) 49014
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (23 junio al 31 diciembre) (**) 46859
CONSEJERO DELEGADO DEL ICEX (1 de enero al 7 de junio) (**) 6T (*) 51560,37
CONSEJERO DELEGADO DEL ICEX (7 de junio al 6 de julio) (**) 6T (*) 9696,37
CONSEJERA DELEGADA DEL ICEX (7 de julio al 31 diciembre) (**) 6T (*) 57442,52
DIRECTOR GENERAL DE INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRESA DEL ICEX (1 de enero a 7 de junio) (**) 9T (*) 49440,18
DIRECTOR GENERAL DE INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRESA DEL ICEX (8 de junio a 31 de diciembre) (**) 9T (*) 64163,21
DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INSTITUCIONAL Y COORDINACION DEL ICEX (del 1 de enero al 7 de junio) (**) 6T (*) 48162,56
DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INSTITUCIONAL Y COORDINACION DEL ICEX (del 8 de junio al 6 de julio) (**) 6T (*) 8900,79
DIRECTOR GENERAL DE COOPERACION INSTITUCIONAL Y COORDINACION DEL ICEX (del 1 de septiembre al 31 de diciembre) (**) 7T (*) 36951,71

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal