Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Última actualización: 14/11/2019

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
Ministra de Trabajo Migraciones y Seguridad Social (de 07/06/2018 a 31/12/2018) (**) 9T (*) 42.525,44
Secretaria de Estado de Empleo (de 19/06/2018 a 31/12/2018) (**) (10T) (*) 59.484,29
Secretario de Estado de la Seguridad Social (de 19/06/2018 a 31/12/2018) (**) (12T) (*) 62.872,88
Secretaria de Estado de Migraciones (de 19/06/2018 a 31/12/2018) (**) 59.484,29
Secretario General de Inmigración y Emigración (de 30/06/2018 a 31/12/2018) (**) (8T) (*) 54.161,63
Subsecretario (de 19/06/2018 a 31/12/2018) (**) (8T) (*) 55.241,04
Directora de Gabinete de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (de 19/06/2018 a 31/12/2018) (**) 46.111,25
Directora General de Trabajo (de 07/07/2018 a 10/09/2018) (**) (10T) (*) 16.139,97
Director General de Trabajo (de 15/09/2018 a 31/12/2018) (**) (12T) (*) 23.809,65
Directora General del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas (de 01/09/2018 a 31/12/2018) (**) 29.673,41
Director General de Ordenación de la Seguridad Social (de 23/06/2018 a 31/12/2018) (**) 45.453,14
Interventor General de la Seguridad Social (11T) (*) 90.552,41
Director General de Migraciones (de 23/06/2018 a 29/06/2018) (**) 1.898,55
Director General de Migraciones (de 30/06/2018 a 31/12/2018) (**) 42.347,98
Directora General de Integración y Atención Humanitaria (de 23/06/2018 a 31/12/2018) (**) 43.945,41
Secretario General Técnico (de 23/06/2018 a 31/12/2018) (**) (7T) (*) 44.494,91

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
Director General del SEPE (de 07/07/2018 a 31/12/2018) (**) (8T) (*) 42.769,24
Directora General del INSS (de 23/06/2018 a 31/12/2018) (**) (9T) (*) 48.261,42
Director General de la TGSS (de 23/06/2018 a 31/12/2018) (**) (11T) (*) 48.726,47
Directora del OEITSS (de 23/06/2018 a 31/12/2018) (**) (5T) (*) 44.385,29

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal