Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Última actualización: 03/02/2020

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
MINISTRO (1 de enero al 6 de junio) (**) 6T (*) 32498
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO (1 de enero al 18 de junio) (**) 12T (*) 55822
SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (1 de enero al 18 de junio) (**) 52022
SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y AGENDA DIGITAL (1 de enero al 18 de junio) (**) 52022
SUBSECRETARIO (1 de enero al 18 de junio) (**) 5T (*) 50452
DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO (1 de enero al 22 de junio) (**) 3T (*) 45726
DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (1 de enero al 29 de junio) (**) 8T (*) 49207
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO (1 de enero al 18 de junio) (**) 4T (*) 45437
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS (1 de enero al 22 de junio) (**) 10T (*) 47857

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
DIRECTORA GENERAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (1 enero al 22 de junio) (**) 10T (*) 48422
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (1 enero al 19 de junio) (**) 10T (*) 47296

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal