Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Última actualització: 03/02/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
MINISTRO (1 de enero al 6 de junio) (**) 6T (*) 32498
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO (1 de enero al 18 de junio) (**) 12T (*) 55822
SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (1 de enero al 18 de junio) (**) 52022
SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y AGENDA DIGITAL (1 de enero al 18 de junio) (**) 52022
SUBSECRETARIO (1 de enero al 18 de junio) (**) 5T (*) 50452
DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO (1 de enero al 22 de junio) (**) 3T (*) 45726
DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (1 de enero al 29 de junio) (**) 8T (*) 49207
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO (1 de enero al 18 de junio) (**) 4T (*) 45437
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS (1 de enero al 22 de junio) (**) 10T (*) 47857

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
DIRECTORA GENERAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (1 enero al 22 de junio) (**) 10T (*) 48422
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (1 enero al 19 de junio) (**) 10T (*) 47296

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'este carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal