Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Última actualización: 05/03/2019

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
Ministra de Empleo y Seguridad Social (de 01/01/2018 a 06/06/2018) (**) 30.493,01
Secretario de Estado de Empleo (de 01/01/2018 a 18/06/2018) (**) 52.800,67
Secretario de Estado de la Seguridad Social (de 01/01/2018 a 18/06/2018) (**) 52.025,43
Secretaria General de Inmigración y Emigración (de 01/01/2018 a 18/06/2018) (**) 47.977,86
Subsecretario (de 01/01/2018 a 18/06/2018) (**) (7T) (*) 50.635,80
Director de Gabinete de la Ministra de Empleo y Seguridad Social (de 01/01/2018 a 18/06/2018) (**) 40.456,76
Director General de Empleo (de 01/01/2018 a 22/06/2018) (**) (6T) (*) 44.287,07
Directora General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas (de 01/01/2018 a 06/07/2018) (**) 44.166,34
Director General de Ordenación de la Seguridad Social (de 01/01/2018 a 22/06/2018) (**) (6T) (*) 41.970,20
Director General de Estadística y Análisis Sociolaboral (de 01/01/2018 a 22/06/2018) (**) (3T) (*) 43.445,17
Interventor General de la Seguridad Social (11T) (*) 90.552,41
Director General de Migraciones (de 01/01/2018 a 22/06/2018) (**) 41.569,78
Secretario General Técnico (de 01/01/2018 a 22/06/2018) (**) (3T) (*) 43.565,19
Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (de 01/01/2018 a 22/06/2018) (**) (9T) (*) 45.340,97

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
Director General del SEPE (de 1/1/2018 a 09/03/2018) (**) (10T) (*) 19.280,66
Director General del SEPE (de 10/03/2018 a 06/07/2018) (**) (7T) (*) 29.088,12
Directora General del INSS (de 1/1/2018 a 22/06/2018) (**) (8T) (*) 44.244,82
Director General de la TGSS (de 1/1/2018 a 22/06/2018) (**) (13T) (*) 45.172,40

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal