Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Consejo de Seguridad Nuclear

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Consejo de Seguridad Nuclear

Última actualització: 28/02/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
PRESIDENTE 101804,01
CONSEJERO 97158,88
CONSEJERO 97158,88
CONSEJERA (12T)* 104655,75
CONSEJERO (11T)* 103173,11
SECRETARIO GENERAL (11T)* 93917,83

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
PRESIDENTE 101804,01
CONSEJERO 97158,88
CONSEJERO 97158,88
CONSEJERA (12T)* 104655,75
CONSEJERO (11T)* 103173,11
SECRETARIO GENERAL (11T)* 93917,83

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'este carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal