Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de la Presidencia

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de la Presidencia

Última actualització: 17/08/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO (1/1/18 A 6/6/18) 6T 34.008,39 €
DIRECTORA DEL GAB. DE LA VICEPRETA. DEL GOBIERNO (1/1/18 A 8/6/18) 48.981,01 €
DIRECTORA GAB. ADJUNTA DE LA VICEPRESIDENTA GOB. 1/1/18 A 8/6/18) 5T 41.534,60 €
SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES (1/1/18 A 26/1/18) 8.464,86 €
SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES (3/2/18 A 8/6/18) 41.239,21 €
DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON LAS CORTES (1/1/18 A 18/6/18) 42.357,09 €
SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA Y ADM. TERRITOR. (1/1/18 A 8/6/18) 8T 48.225,39 €
SECRETARIO GENERAL TECNICO-DIR. SECRET. GOBIERNO (01/01/2018 A 18/6/18) 7T 44.712,64 €
SECRETARIO ESTADO ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (1/1/18 A 18/6/18) 52.453,46 €
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL (1/1/18 A 22/6/18) 4T 51.808,36 €
DIRECTOR GENERAL RELACIONES CON LAS CCAA Y EELL ( 1/1/18 A 29/6/18) 2T 46.214,40 €
DIRECTORA GRAL. ADMON. PERIFERICA DEL ESTADO (1/1/18 A 13/04/18) 8T 29.312,62 €
DIRECTOR GRAL. ADMON. PERIFERICA DEL ESTADO (14/4/18 A 22/6/18) 3T 19.415,31 €
COMISIONADA DEL GOB. FRENTE AL RETO DEMOGRAFICO (1/1/18 A 22/6/18) 50.416,93 €

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL 100.087,24 €
GERENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL (01/01/2018-07/09/2018) 10T 70.286,55 €
DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 9T 103.206,09 €
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES (01/01/2018-20/07/2018) 48.835,86 €
PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (01/01/2018-30/06/2018) 48.453,18 €

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal