Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Justicia

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Justicia

Última actualización: 04/02/2021

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
Ministra de Justicia (07 de junio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 45.995,23
Ministro de Justicia (01 de enero a 06 de junio)(**) 8T(*) 33.013,49
Secretaria de Estado de Justicia (19 de junio a 31 de diciembre)(**) 12T(*) 66.458,66
Secretaria de Estado de Justicia (01 de enero a 18 de junio)(**) 9T(*) 55.044,76
Subsecretaria de Justicia (19 de junio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 56.186,44
Subsecretaria de Justicia (01 de enero a 18 de junio)(**) 7T(*) 49.102,41
Secretario General de la Admon de Justicia (30 de junio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 55.162,23
Secretario General de la Admon de Justicia (01 de enero a 29 de junio)(**) 12T(*) 56.079,71
Abogada General del Estado (30 de junio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 55.028,43
Abogado General del Estado (01 de enero a 29 de junio)(**) 9T(*) 53.137,99
Secretario General Tecnico 5T(*) 88.830,70
Director del Gabinete del Ministro (19 de junio a 31 de diciembre)(**) 45.429,52
Directora del Gabinete del Ministro (01 de enero a 18 de junio)(**) 40.473,68
Directora General de Relaciones con la Administracion de Justicia (23 de junio a 31 de diciembre)(**) 11T(*) 50.585,53
Director General de Relaciones con la Administracion de Justicia (01 de enero a 22 de junio)(**) 9T(*) 46.212,29
Directora General de Cooperacion Juridica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos (19 de junio a 31 de diciembre)(**) 5T(*) 47.021,34
Director General de Cooperacion Juridica Internacional y Relaciones con las Confesiones (01 de enero a 18 de junio)(**) 10T(*) 43.448,73
Director General de los Registros y del Notariado (04 de agosto a 31 de diciembre)(**) 34.684,46
Director General de los Registros y del Notariado (01 de enero a 03 de agosto)(**) 47.941,93
Directora General de Modernizacion de la Justicia Desarrollo Tecnologico y Recuperacion y Gestion de Activos (07 de julio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 45.224,26
Directora General de la Oficina de Recuperacion y Gestion de Activos (01 de enero a 22 de junio)(**) 10T(*) 43.544,78
Director General para la Memoria Historica (30 de junio a 31 de diciembre)(**) 15T(*) 46.978,66

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal