Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Justicia

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Justicia

Última actualització: 04/02/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministra de Justicia (07 de junio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 45.995,23
Ministro de Justicia (01 de enero a 06 de junio)(**) 8T(*) 33.013,49
Secretaria de Estado de Justicia (19 de junio a 31 de diciembre)(**) 12T(*) 66.458,66
Secretaria de Estado de Justicia (01 de enero a 18 de junio)(**) 9T(*) 55.044,76
Subsecretaria de Justicia (19 de junio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 56.186,44
Subsecretaria de Justicia (01 de enero a 18 de junio)(**) 7T(*) 49.102,41
Secretario General de la Admon de Justicia (30 de junio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 55.162,23
Secretario General de la Admon de Justicia (01 de enero a 29 de junio)(**) 12T(*) 56.079,71
Abogada General del Estado (30 de junio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 55.028,43
Abogado General del Estado (01 de enero a 29 de junio)(**) 9T(*) 53.137,99
Secretario General Tecnico 5T(*) 88.830,70
Director del Gabinete del Ministro (19 de junio a 31 de diciembre)(**) 45.429,52
Directora del Gabinete del Ministro (01 de enero a 18 de junio)(**) 40.473,68
Directora General de Relaciones con la Administracion de Justicia (23 de junio a 31 de diciembre)(**) 11T(*) 50.585,53
Director General de Relaciones con la Administracion de Justicia (01 de enero a 22 de junio)(**) 9T(*) 46.212,29
Directora General de Cooperacion Juridica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos (19 de junio a 31 de diciembre)(**) 5T(*) 47.021,34
Director General de Cooperacion Juridica Internacional y Relaciones con las Confesiones (01 de enero a 18 de junio)(**) 10T(*) 43.448,73
Director General de los Registros y del Notariado (04 de agosto a 31 de diciembre)(**) 34.684,46
Director General de los Registros y del Notariado (01 de enero a 03 de agosto)(**) 47.941,93
Directora General de Modernizacion de la Justicia Desarrollo Tecnologico y Recuperacion y Gestion de Activos (07 de julio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 45.224,26
Directora General de la Oficina de Recuperacion y Gestion de Activos (01 de enero a 22 de junio)(**) 10T(*) 43.544,78
Director General para la Memoria Historica (30 de junio a 31 de diciembre)(**) 15T(*) 46.978,66

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal