Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Última actualització: 29/12/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Cargo Retribución
Ministro (*) (14T) 78.430,87
Secretaria de Estado de Función Pública (*) (7T) 112.578,86
Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales 113145,95
Subsecretario de Administraciones Públicas (*) (4T) 118.025,23
Secretario General de Administración Digital (*) (8T) 110.131,25
Directora del Gabinete Ministro Administraciones Públicas (*) (4T) 101.002,95
Secretario General Técnico (*) (4T) 101.277,50
Directora General de Gobernanza Pública (*) (7T) 94.803,66
Director General de la Función Pública (*) (8T) 95.515,51
Directora General de la Administración Periférica del Estado 96.115,77
ORGANISMOS INDEPENDIENTES -
Presidenta del Consejo Transparencia y Buen Gobierno 11T (**) (desde 1 enero hasta 19 de noviembre) (*) (12T) 97.988,35

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Cargo Retribución
Director General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) (*) 5T 90.889,42
Director del Instituto Nacional de Administración Pública 96.417,00

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'este carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal