Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2016 para el organismo Presidencia del Gobierno

Retribuciones para el año 2016 para el organismo Presidencia del Gobierno

Última actualización: 29/07/2019

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 81.744,23
DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (*) 6T 119.622,88
DIRECTOR DE LA OFICINA ECONOMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ( DE 1/1 A 3/11/2016) (**) (*) 5T 99.730,30
DIRECTORA DE LA OFICINA ECONOMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO (DESDE 19/11/16 ) (**) (*) 5T 12.662,61
DIRECTOR ADJUNTO DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 108.316,75
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (*) 3T 109.997,11
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL GABINETE DE LA P.G. (*) 8T 98.718,30
DIRECTORA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DELEGADA PARA ASUNTOS ECON. DE LA OFICINA ECON. DEL P.G. (DE 1/1 A 18/11/2016) (**) (*) 5T 86.794,45
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (*) 10T 99.685,81
DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS FINANCIERAS MACROECONOMICAS Y LABORALES DE LA OFICINA ECONOMICA DEL P.G. (DE 1/1 A 18/11/2016) (**) 80.861,41
DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS FINANCIERAS MACROECONOMICAS Y LABORALES DE LA OFICINA ECONOMICA DEL P.G. (DESDE 10/12/2016 ) (**) (*) 2T 5.048,53
COORDINADORA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 94.208,09
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO (*) 13T 101.776,65
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NACIONALES DEL GABINETE DE LA P.G. (*) 6T 97.694,23

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal