Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2016 para el organismo Presidencia del Gobierno

Retribuciones para el año 2016 para el organismo Presidencia del Gobierno

Última actualització: 29/07/2019

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 81.744,23
DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (*) 6T 119.622,88
DIRECTOR DE LA OFICINA ECONOMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ( DE 1/1 A 3/11/2016) (**) (*) 5T 99.730,30
DIRECTORA DE LA OFICINA ECONOMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO (DESDE 19/11/16 ) (**) (*) 5T 12.662,61
DIRECTOR ADJUNTO DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 108.316,75
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (*) 3T 109.997,11
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL GABINETE DE LA P.G. (*) 8T 98.718,30
DIRECTORA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DELEGADA PARA ASUNTOS ECON. DE LA OFICINA ECON. DEL P.G. (DE 1/1 A 18/11/2016) (**) (*) 5T 86.794,45
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (*) 10T 99.685,81
DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS FINANCIERAS MACROECONOMICAS Y LABORALES DE LA OFICINA ECONOMICA DEL P.G. (DE 1/1 A 18/11/2016) (**) 80.861,41
DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS FINANCIERAS MACROECONOMICAS Y LABORALES DE LA OFICINA ECONOMICA DEL P.G. (DESDE 10/12/2016 ) (**) (*) 2T 5.048,53
COORDINADORA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 94.208,09
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO (*) 13T 101.776,65
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NACIONALES DEL GABINETE DE LA P.G. (*) 6T 97.694,23

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'este carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal