Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Última actualització: 15/10/2019

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
MINISTRO (1 enero hasta el 15 de abril) (**) 9T (*) 24412
MINISTRO (4 noviembre hasta el 31 de diciembre) (**) 6T (*) 11546
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO (1 enero hasta el 11 de noviembre) (**) 97032
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO (12 de noviembre hasta el 31 de diciembre) (**) 12T (*) 15358
SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (1 enero hasta el 11 de noviembre) (**) 6T (*) 97635
SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (19 de noviembre hasta el 31 de diciembre) (**) 12366
SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (1 enero hasta el 18 de noviembre) (**) 99159
SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y AGENDA DIGITAL (19 de noviembre hasta el 31 de diciembre) (**) 12366
SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME 10T (*) 109921
SUBSECRETARIO (1 enero hasta el 11 de noviembre) (**) 8T (*) 95048
SUBSECRETARIO (6 hasta el 31 de diciembre) (**) 4T (*) 7070
DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO (1 enero hasta el 11 de noviembre) (**) 9T(*) 89038
DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO (12 de noviembre hasta el 31 de diciembre) (**) 2T (*) 12443
DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 8T(*) 98857
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 3T (*) 94431
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (1 enero hasta el 18 de noviembre) (**) 8T (*) 92802
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (19 de noviembre hasta el 31 de diciembre) (**) 9T (*) 11054
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 9T (*) 102120
Incluida la parte proporcional de la paga extraordinaria de 2012 abonada en 2016 por lo devengado -
por los titulares en los puestos de origen en aquella fecha. -

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
DIRECTORA GENERAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 9T (*) 99419
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (1 enero hasta el 1 de diciembre) (**) 8T (*) 92037
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (2 hasta el 31 de diciembre) (**) 9T (*) 9039
DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES A (01/01/2016 - 24/11/2016) (**) 101412
DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES B (25/11/2016 - 31/12/2016)(**) 10987
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERG͍A (IDAE) 1T(*) 90697
Incluida la parte proporcional de la paga extraordinaria de 2012 abonada en 2016 por lo devengado -
por los titulares en los puestos de origen en aquella fecha. -

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal