Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ministerio de Defensa

Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ministerio de Defensa

Última actualización: 23/02/2021

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
MINISTRO DE DEFENSA (1 enero hasta 3 noviembre) (**) 58.640,40
MINISTRO DE DEFENSA (4 noviembre hasta 31 diciembre) (**) 8T (*) 12.030,82
DIRECTOR DEL GABTE DEL MINISTRO DE DEFENSA (19 noviembre hasta 31 diciembre) (**) 9.294,47
DIRECTOR DEL GABTE TÉCNICO DEL MINISTRO DE DEFENSA 13T (*) 93.064,38
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 14T (*) 122.258,49
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA 14T (*) 89.470,65
COMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES 13T (*) 89.228,66
DIRECTOR DEL CESEDEN (1 enero hasta 5 mayo) (**) 14T (*) 34.467,24
DIRECTOR DEL CESEDEN (8 mayo hasta 31 diciembre) (**) 15T (*) 52.664,89
JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 13T (*) 88.807,41
REPRESENTANTE MILITAR ANTE LOS COMITES MILITARES DE LA OTAN Y DE LA UE (***) 13T (*) 70.013,33
SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (1 enero hasta 18 noviembre) (**) 101.183,09
SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (19 noviembre hasta 31 diciembre) (**) 12.634,31
DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL 13T (*) 92.709,46
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS (1 enero hasta 17 de octubre) (**) 14T (*) 77.653,44
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 83.926,36
SUBSECRETARIO DE DEFENSA (1 enero hasta 18 noviembre) (**) 6T (*) 92.146,53
SUBSECRETARIO DE DEFENSA (19 noviembre hasta 31 diciembre) (**) 5T (*) 11.433,43
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 3T (*) 85.606,72
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 7T (*) 87.767,22
DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR 14T (*) 93.318,28
ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA 12T (*) 92.367,42
INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA (1 enero hasta 11 agosto) (**) 13T (*) 62.344,31
SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA (1 enero hasta 27 agosto) (**) 9T (*) 69.171,94
SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA (19 noviembre hasta 31 diciembre) (**) 14T (*) 10.838,55
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA (1 enero hasta 18 noviembre) (**) 14T (*) 84.643,14
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 99.043,59
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 89.021,06
JEFE DEL CG TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD (1 enero hasta 16 febrero) (**) 14T (*) 13.825,54
JEFE DEL CG TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD (19 febrero hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 75.312,57
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE (1 enero hasta 18 febrero) (**) 13T (*) 13.739,38
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE (19 febrero hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 75.143,93
JEFE DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA DEL EJÉRCITO DE TIERRA (1 enero hasta 26 febrero) (**) 14T (*) 12.442,77
JEFE DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA DEL EJÉRCITO DE TIERRA (24 abril hasta 31 diciembre) (**) 12T (*) 54.350,80
JEFE DEL MANDO DE CANARIAS DEL EJÉRCITO DE TIERRA 15T (*) 92.013,92
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA (1 enero hasta 2 febrero) (**) 15T (*) 13.840,43
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA (14 febrero hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 75.128,28
JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 89.051,96
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DE TIERRA (1 enero hasta 7 octubre) (**) 14T (*) 73.163,33
INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 89.160,33
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 14T (*) 99.043,59
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 13T (*) 87.884,06
JEFE DE LA FLOTA (1 enero hasta 5 octubre) (**) 14T (*) 72.203,42
JEFE DE LA FLOTA (7 octubre hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 15.987,49
JEFE DE PERSONAL DE LA ARMADA (1 enero hasta 6 octubre ) (**) 13T (*) 71.896,57
JEFE DE PERSONAL DE LA ARMADA (7 octubre hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 15.987,49
JEFE DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ARMADA (1 enero hasta 30 noviembre) (**) 14T (*) 83.448,45
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE 14T (*) 98.702,37
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE 13T (*) 88.046,12
JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE 14T (*) 86.051,13
JEFE DEL MANDO AÉREO GENERAL (10 enero hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 71.542,40
JEFE DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS 13T (*) 81.638,59
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE 13T (*) 86.834,97
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE 13T (*) 86.761,86

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) 96.566,39
DIRECTOR GERENTE DEL INVIED (1 enero hasta 20 diciembre) (**) 10T (*) 79.528,05
SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS 13T (*) 84.672,89

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

(***) A retribución do Representante Militar ante os Comités da OTAN e da UE non inclúe a indemnización por destino no exterior, recollida no Real Decreto 6/1995, do 13 de xaneiro, polo que se regula o réxime de retribucións de todos os funcionarios españois destinados no estranxeiro, calculada mediante a aplicación dos módulos de equiparación do poder adquisitivo e de calidade de vida.

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal