Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Última actualització: 15/10/2019

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
MINISTRO 9T (*) 76.320
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 110.457
SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA 5T (*) 111.250
SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 110.457
SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME 9T (*) 108.278
SUBSECRETARIO (1 enero hasta el 13 de noviembre (**) 8T (*) 95.201
SUBSECRETARIO (14 noviembre hasta el 31 de diciembre) (**) 7T (*) 13.489
DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO 9T (*) 101.068
DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7T (*) 97.389
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO (1 enero hasta el 13 de noviembre (**) 7T (*) 85.239
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO (14 de noviembre al 31 de diciembre) (**) 3T (*) 11.873
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME 8T (*) 102.901
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 9T (*) 101.196
Incluida la parte proporcional de la paga extraordinaria de 2012 abonada en 2015 por lo devengado -
por los titulares en los puestos de origen en aquella fecha. -

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
DIRECTORA GENERAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 8T (*) 97.031
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 7T (*) 97.663
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERG͍A (IDAE) 89.440
DIRECTOR GENERAL ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES (01/01/2015 a 29/05/2015)(**) 47.516
DIRECTOR GENERAL ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES (30/05/2015 a 31/12/2015)(**) 64.041
Incluida la parte proporcional de la paga extraordinaria de 2012 abonada en 2015 por lo devengado -
por los titulares en los puestos de origen en aquella fecha. -

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal