Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Última actualització: 29/07/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministro (1 enero hasta 25 junio) (**) 34.717,38
Ministro (26 junio hasta 31 diciembre) (**) 36.323,10
Secretaria de Estado de Educación F.P. y Univ. (1 enero hasta 30 mayo) (**) (*) 7T 48.058,99
Secretario de Estado de Educación F.P. y Univ. (7 julio hasta 31 diciembre) (**) 53.166,51
Secretario de Estado de Cultura 112.768,86
Secretario General de Universidades (1 enero hasta 3 febrero) (**)(*) 11T 12.143,13
Secretario General de Universidades (4 febrero hasta 14 noviembre) (**) 80.722,72
Secretario General de Universidades (15 noviembre hasta 31 diciembre) (**) (*) 5T 15.482,28
Subsecretario de Educación Cultura y Deporte (*) 5T 106.780,99
Secretario General Técnico (*) 6T 89.923,65
Director General de Evaluación y Coop. Territorial (1 enero hasta 25 julio) (**) (*) 9T 47.545,98
Director General de Evaluación y Coop. Territorial (26 julio hasta 31 diciembre) (**) (*) 7T 36.071,04
Director General de Formación Profesional (*) 16T 90.522,38
Director General de Política Universitaria (1 enero hasta 14 noviembre) (**) (*) 5T 72.002,06
Directora General de Política e Industrias Culturales y del Libro (1 enero hasta 1 agosto)(**) (*) 5T 49.167,27
Director General de Politica e Industrias Culturales y del Libro (1 septiembre hasta 31 diciembre) (**) (*) 10T 30.346,32
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas (*) 7T 86.002,37
Director del Gabinete del Ministro (1 enero hasta 4 julio) (**) (*) 5T 45.000,09
Director del Gabinete del Ministro (5 julio hasta 31 diciembre) (**) 42.142,83
Presidente del Consejo Escolar del Estado (*) 13T 89.481,42

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Presidente del Consejo Superior de Deportes (*) 6T 117.137,07
Directora General de Deportes (1 enero hasta 29 agosto) (**)(*) 7T 57.682,76
Director General de Deportes (30 agosto hasta 31 diciembre) (**)(*) 4T 27.641,41
Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) (*) 5T 71.123,56
Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) (*) 6T 85.400,11
Directora General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) (*) 7T 85.486,91
Director del Museo Nacional del Prado 133.097,54
Director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) (*) 4T 73.371,09
Directora de la Biblioteca Nacional de España (*) 11T 76.700,57
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 118.483,40
Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (*) 14 T 88.114,18

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal