Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ministerio de la Presidencia

Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ministerio de la Presidencia

Última actualització: 17/08/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (*) 5T 79.000,16
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACION 112.426,10
SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES 113.426,10
DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO 108.397,96
SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA (Desde 1/1/2015 a 19/06/2015) (**)3T(*) 57.211,70
SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA (Desde 20/06/2015) a 31/12/2015 (**) 4T(*) 59.385,80
DIRECTORA DE LA OFICINA PARA LA EJECUCION DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION (*) 13T 113.645,37
DIRECTORA DEL GABINETE ADJUNTA DE LA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO (De 01/01/2015 a 13/11/2015) (**) 88.387,36
SECRETARIO GENERAL TECNICO-DIRECTOR SECRETARIADO DEL GOBIERNO (*) 6T 95.717,41
DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION 91.847,29
DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON LAS CORTES 91.847,29
DIRECTORA GENERAL DE RELACION CON LAS DELEGACIONES DEL GOBIERNO EN LAS CCAA (*) 7T 95.877,60

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL (Desde 1/1/2015 hasta 23/10/2015) (**) 14T (*) 88.172,71
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL (Desde 24/10/2015 hasta 31/12/2015) (**) 17.916,36
GERENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL (*) 9T 98.910,29
DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (*) 9T 101.971,46
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES 91.847,27
PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (*) 9T 98.911,23

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal