Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ministerio del Interior

Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ministerio del Interior

Última actualització: 29/03/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministro del Interior 13T (*) 76.478,06
Secretario de Estado de Seguridad 109.528,98
Subsecretario del Interior 5T (*) 118.757,11
Director General de la Policía 115.868,78
Director General de la Guardia Civil 10T (*) 119.480,67
Secretario General de Instituciones Penitenciarias 11T (*) 122.015,91
Director del Gabinete del Ministro 4T (*) 91.745,43
Secretario General Técnico 8T (*) 90.491,96
Directora General de Política Interior 5T (*) hasta julio de 2015 51.969,17
Director General de Política Interior 10T (*) desde agosto de 2015 39.805,68
Director General de Protección Civil y Emergencias 13T (*) 92.071,69
Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo 6T (*) 87.703,31
Director General de Relaciones Internacionales y Extranjería 7T (*) 88.435,22

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Presidente del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado retribución correspondiente a su cargo como Secretario de Estado de Seguridad 109.528,98
Presidente del Ente Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 11T (*) retribución correspondiente a su cargo como Secretario General de Instituciones Penitenciarias 122.015,91
Directora General de Tráfico 85.105,34

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal