Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ministerio de Defensa

Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ministerio de Defensa

Última actualización: 23/02/2021

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
MINISTRO DE DEFENSA 68.981,88
DIRECTOR DEL GABTE DEL MINISDEF (1 enero hasta 27 junio) (**) 14T (*) 46.331,40
DIRECTOR DEL GABTE DEL MINISDEF (28 junio hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 46.340,72
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 14T (*) 121.155,92
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA 13T (*) 88.394,39
COMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES 13T (*) 88.381,11
DIRECTOR DEL CESEDEN 14T (*) 87.856,49
JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (1 enero hasta 19 mayo) (**) 14T (*) 33.468,95
JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (24 mayo hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 53.768,88
REP. MILITAR ANTE COMITES MILITARES DE LA OTAN Y UE (***) (1 enero hasta 31 agosto) (**) 14T (*) 45.688,34
REP. MILITAR ANTE COMITES MILITARES DE LA OTAN Y UE (***) (1 septiembe hasta 31 diciembre) (**) 12T (*) 24.494,53
SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA 113.120,51
DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL 13T (*) 92.274,60
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS 14T (*) 91.686,69
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 83.396,59
SUBSECRETARIA DE DEFENSA 5T (*) 102.469,49
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 2T (*) 84.538,66
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 6T (*) 86.849,25
DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR 14T (*) 92.374,10
ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA 12T (*) 91.760,88
INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA 13T (*) 91.550,51
SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA 9T (*) 103.176,15
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA 13T (*) 90.801,57
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 98.436,49
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR 13T (*) 88.201,50
JEFE DEL CG TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD 14T (*) 88.656,90
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE 13T (*) 88.224,55
JEFE DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA 13T (*) 80.334,45
JEFE DEL MANDO DE CANARIAS 14T (*) 90.636,40
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL 14T (*) 89.039,63
JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA (1 enero hasta 13 Junio) (**) 13T (*) 44.067,91
JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA (28 junio hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 44.156,64
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO 13T (*) 88.224,55
INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 88.224,55
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 14T (*) 98.111,63
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR (1 enero hasta 23 julio) (**) 13T (*) 49.805,65
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR (24 julio hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 36.150,05
ALMIRANTE DE LA FLOTA (1 enero hasta 21 julio) (**) 14T (*) 50.136,84
ALMIRANTE DE LA FLOTA (24 julio hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 37.580,73
ALMIRANTE JEFE DE PERSONAL (1 enero hasta 23 julio) (**) 13T (*) 49.719,77
ALMIRANTE JEFE DE PERSONAL (24 julio hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 37.447,39
ALMIRANTE JEFE DE APOYO LOGÍSTICO 13T (*) 87.358,63
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE 13T (*) 97.838,26
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR 13T (*) 86.609,40
JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE 13T (*) 85.045,39
JEFE DEL MANDO AÉREO GENERAL 13T (*) 78.565,07
JEFE DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS (1 enero hasta 27 junio) (**) 13T (*) 40.822,10
JEFE DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS (12 julio hasta 31 diciembre) (**) 12T (*) 34.534,43
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL (1 enero hasta 9 Junio) (**) 14T (*) 42.222,68
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL (14 junio hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 42.575,78
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO 13T (*) 86.035,39

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) 92.956,47
DIRECTOR GERENTE DEL INVIED (1 enero hasta 4 Julio) (**) 3T (*) 43.937,03
DIRECTOR GERENTE DEL INVIED (5 julio hasta 4 noviembre) (**) 14T (*) 23.379,51
SECRETARIA GENERAL GERENTE DEL ISFAS 12T (*) 84.056,06

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

(***) A retribución do Representante Militar ante os Comités da OTAN e da UE non inclúe a indemnización por destino no exterior, recollida no Real Decreto 6/1995, do 13 de xaneiro, polo que se regula o réxime de retribucións de todos os funcionarios españois destinados no estranxeiro, calculada mediante a aplicación dos módulos de equiparación do poder adquisitivo e de calidade de vida.

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal