Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2014 para el organismo Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Retribuciones para el año 2014 para el organismo Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Última actualización: 15/10/2019

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
MINISTRO 8T (*) 73.497
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 108.414
SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA 5T (*) 111.236
SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 108.414
SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (1 de enero al 31 de enero ) (**) 4T (*) 9.105
SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (1 de febrero al 31 de diciembre) (**) 9T (*) 97.973
SUBSECRETARIO 8T (*) 106.493
DIRECTORA DEL GABINETE DEL MINISTRO (1 enero hasta el 30 de mayo) (**) 3T (*) 39.035
DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO (31 de mayo hasta el 31 diciembre) (**) 9T (*) 56.418
DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7T (*) 95.753
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 7T (*) 95.753
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (1 enero al 31 agosto) (**) 8T (*) 64.569
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (1 de septiembre al 31 de diciembre) (**) 8T (*) 31.748
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS (1 de enero hasta el 17 de octubre) (**) 8T (*) 77.363
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS (18 de octubre hasta el 31 de diciembre) (**) 9T (*) 19.414

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
DIRECTORA GENERAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 8T (*) 96.881
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 7T (*) 95.753
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) 87.391
DIRECTOR GENERAL ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 108.726

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal