Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2014 para el organismo Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Retribuciones para el año 2014 para el organismo Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Última actualització: 15/10/2019

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
MINISTRO 8T (*) 73.497
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 108.414
SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA 5T (*) 111.236
SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 108.414
SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (1 de enero al 31 de enero ) (**) 4T (*) 9.105
SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (1 de febrero al 31 de diciembre) (**) 9T (*) 97.973
SUBSECRETARIO 8T (*) 106.493
DIRECTORA DEL GABINETE DEL MINISTRO (1 enero hasta el 30 de mayo) (**) 3T (*) 39.035
DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO (31 de mayo hasta el 31 diciembre) (**) 9T (*) 56.418
DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7T (*) 95.753
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 7T (*) 95.753
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (1 enero al 31 agosto) (**) 8T (*) 64.569
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (1 de septiembre al 31 de diciembre) (**) 8T (*) 31.748
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS (1 de enero hasta el 17 de octubre) (**) 8T (*) 77.363
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS (18 de octubre hasta el 31 de diciembre) (**) 9T (*) 19.414

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
DIRECTORA GENERAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 8T (*) 96.881
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 7T (*) 95.753
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) 87.391
DIRECTOR GENERAL ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 108.726

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'este carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal