Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2014 para el organismo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Retribuciones para el año 2014 para el organismo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Última actualització: 29/07/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministro de Educacion Cultura y Deporte 68.981,88
Secretaria de Estado de Educacion FP y Univ (*) 7T 114.317,26
Secretario de Estado de Cultura 110.366,32
Secretario General de Universidades (*) 11T 107.913,52
Subsecretario de Educacion Cultura y Deporte (*) 5T 104.527,00
Secretario General Tecnico (*) 6T 87.990,22
Director General de Evaluación y Coop Territorial (1 enero hasta 26 abril ) (**) 8T (*) 27.184,43
Director General de Evaluación y Coop Territorial (27 abril hasta 31 diciembre) (**) 9T (*) 56.714,42
Director General de Formación Profesional (*) 16 T 88.026,25
Director General de Politica Universitaria (*) 5T 82.981,80
Director General de Politica e Ind Cult del Libro (*) 5T 82.981,80
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas (1 enero hasta 3 octubre) (**) 12T (*) 65.308,42
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas (4 octubre hasta 31 diciembre) (**) 7T (*) 27.095,95
Director del Gabinete del Ministro (*) 5T 87.425,80
Presidente del Consejo Escolar del Estado (*) 13T 87.497,16

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Presidente del Consejo Superior de Deportes (*) 5T 113.188,42
Director General de Deportes (*) 7T 84.110,64
Director de la Agencia Española de Proteccion de la Salud en el Deporte (AEPSAD) (*) 6T 69.561,40
Director General del Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales (ICAA) (1 enero hasta 18 julio) (**) 3T (*) 44.518,55
Director General del Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales (ICAA) (19 julio hasta 31 de diciembre) (**) 5T (*) 37.210,05
Director General del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica (INAEM) (1 enero hasta 3 octubre) (**) 7T (*) 62.954,92
Director General del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica (INAEM) (4 octubre hasta 31 diciembre) (**) 7T (*) 20.026,57
Director del Museo Nacional del Prado 133.097,54
Director del Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos (1 enero hasta 7 octubre) (**) 9T (*) 57.437,66
Director del Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos (11 octubre hasta 31 diciembre) (**) 4T (*) 12.885,40
Director de la Biblioteca Nacional de España (*) 11T 75.253,20
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 118.457,70
Rector de la Universidad Internacional Menendez Pelayo (*) 14 T 87.704,02

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal