Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2014 para el organismo Ministerio de la Presidencia

Retribuciones para el año 2014 para el organismo Ministerio de la Presidencia

Última actualització: 17/08/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA 5T(*) 76.265,77
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACION 110.305,13
SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES 110.305,13
DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO 104.508,59
SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA 3T(*) 106.073,90
DIRECTORA DE LA OFICINA PARA LA EJECUCION DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION 13T(*) 111.846,05
DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA AGE (de 1 de enero a 26 de septiembre de 2014) (**) 6T (*) 80.225,51
DIRECTORA DEL GABINETE ADJUNTA DE LA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 90.217,37
SECRETARIO GENERAL TECNICO-DIRECTOR SECRETARIADO DEL GOBIERNO 6T(*) 93.475,94
DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION 90.217,37
DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON LAS CORTES 90.217,37
DIRECTORA GENERAL DE RELACION CON LAS DELEGACIONES DEL GOBIERNO EN LAS CCAA 7T(*) 93.997,71

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL 13T(*) 104.456,72
GERENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL 8T(*) 96.568,70
DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 9T(*) 98.048,52
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES 90.217,37
PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 9T(*) 95.297,15

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal