Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2014 para el organismo Ministerio del Interior

Retribuciones para el año 2014 para el organismo Ministerio del Interior

Última actualització: 29/03/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministro del Interior 13T (*) 76319,34
Secretario de Estado de Seguridad 107.971,76
Subsecretario del Interior 5T (*) 116.885,45
Director General de la Policía 114.062,90
Director General de la Guardia Civil 9T (*) 117.306,34
Secretario General de Instituciones Penitenciarias 11T (*) 120.035,91
Director del Gabinete del Ministro 3T (*) 90.127,29
Secretario General Técnico 6T (*) 86.404,82
Directora General de Política Interior 4T (*) 87.511,70
Director General de Protección Civil y Emergencias 12T (*) 90.185,16
Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo 5T (*) 85.840,40
Director General de Relaciones Internacionales y Extranjería 6T (*) 85.840,40

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Presidente del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado retribución correspondiente a su cargo como Secretario de Estado de Seguridad 104.435,99
Presidente del Ente Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 11T (*) retribución correspondiente a su cargo como Secretario General de Instituciones Penitenciarias 120.035,91
Directora General de Tráfico 83.070,30

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal