Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2014 para el organismo Ministerio de Defensa

Retribuciones para el año 2014 para el organismo Ministerio de Defensa

Última actualización: 23/02/2021

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
MINISTRO DE DEFENSA 68.981,88
DIRECTOR DEL GABTE DEL MINISDEF 14T (*) 90.652,64
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 13T (*) 118.701,86
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA 13T (*) 86.174,12
COMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES 13T (*) 85.849,26
DIRECTOR DEL CESEDEN 13T (*) 85.630,09
JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 14T (*) 86.375,04
REPRESENTANTE MILITAR ANTE LOS COMITES MILITARES DE LA OTAN Y DE LA UE (***) 13T (*) 68.071,42
SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA 111.077,96
DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL 13T (*) 90.202,04
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS 13T (*) 89.463,20
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 81.839,30
SUBSECRETARIA DE DEFENSA 5T (*) 100.610,48
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 2T (*) 82.968,14
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 6T (*) 85.225,82
DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR 13T (*) 90.372,64
ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA 12T (*) 90.082,76
INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA 12T (*) 76.648,40
INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA 13T (*) 90.407,62
SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA 9T (*) 101.264,24
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA 13T (*) 88.822,12
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 96.023,21
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR (1 enero hasta 13 mayo ) (**) 14T (*) 32.416,85
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR (18 mayo hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 53.814,83
JEFE DEL CG TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD 13T (*) 86.183,84
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE 13T (*) 81.233,77
JEFE DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA 13T (*) 78.293,74
JEFE DEL MANDO DE CANARIAS 14T (*) 87.041,92
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL 14T (*) 86.832,74
JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA 13T (*) 86.183,84
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO 13T (*) 86.183,84
INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 86.183,03
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 13T (*) 95.741,00
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR 13T (*) 85.116,12
ALMIRANTE DE LA FLOTA 14T (*) 85.355,68
ALMIRANTE JEFE DE PERSONAL 13T (*) 84.791,26
ALMIRANTE JEFE DE APOYO LOGÍSTICO 13T (*) 85.116,12
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE 13T (*) 95.741,00
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR 13T (*) 78.508,53
JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE 13T (*) 82.520,34
JEFE DEL MANDO AÉREO GENERAL 13T (*) 75.682,69
JEFE DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS 13T (*) 79.704,57
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL 13T (*) 82.727,12
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO 13T (*) 78.801,07

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) 90.537,60
DIRECTOR GENERAL DEL INVIED 3T (*) 72.399,37
SECRETARIA GENERAL GERENTE DEL ISFAS 12T (*) 82.116,36

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

(***) A retribución do Representante Militar ante os Comités da OTAN e da UE non inclúe a indemnización por destino no exterior, recollida no Real Decreto 6/1995, do 13 de xaneiro, polo que se regula o réxime de retribucións de todos os funcionarios españois destinados no estranxeiro, calculada mediante a aplicación dos módulos de equiparación do poder adquisitivo e de calidade de vida.

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal