Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2013 para el organismo Presidencia del Gobierno

Retribuciones para el año 2013 para el organismo Presidencia del Gobierno

Última actualización: 29/07/2019

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 78.185,04
DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (*) 5T 113.186,07
DIRECTOR DE LA OFICINA ECONOMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO (*) 5T 112.733,26
DIRECTOR ADJUNTO DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 102.810,27
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (*) 2T 103.896,46
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLITICA INTERNACIONAL Y SEGURIDAD DEL GABINETE DE LA P.G. (desde el 1 de enero hasta el 2 de agosto de 2013) (**) (*) 7T 59.831,19
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL GABINETE DE LA P.G. ( desde el 3 de agosto hasta 31 de diciembre de 2013) (**) (*) 7T 33.373,83
DIRECTOR UNIDAD DE APOYO DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA CUMBRE IBEROAMERICANA DE CADIZ 2012 (desde el 1 al 31 de enero de 2013) (*) 12T 9.369,80
DIRECTORA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DELEGADA PARA ASUNTOS ECON. DE LA OFICINA ECON. DEL P.G. (desde el 1 de enero hasta el 9 de septiembre de 2013) (*) 3T 62.115,07
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (*) 9T 94.136,95
DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS FINANCIERAS, MACROECONOMICAS Y LABORALES DE LA OFICINA ECONOMICA DEL P.G. (desde el 21 de sepbre. a 31 de dicbre. de 2013) 25.775,78
COORDINADORA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 89.382,03
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO (*) 9T 94.461,81
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA INTERNACIONAL DE LA OFICINA ECONOMICA DEL P.G. (*) 4T 91.639,71
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICO-INSTITUCIONALES DEL GABINETE DE LA P.G. (desde el 1 de Enero hasta el 2 de agosto de 2013) (**) (*) 5T 59.224,12
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NACIONALES DEL GABINETE DE LA P.G. (desde el 3 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2013) (**) (*) 5T 32.980,01

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal