Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2013 para el organismo Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Retribuciones para el año 2013 para el organismo Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Última actualización: 15/10/2019

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
MINISTRO (*)8T 73497
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 108414
SECRETARIO DE ESTADO DE ENERG͍A (*)5T 110481
SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 108414
SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (*)4T 104602
SUBSECRETARIO (*)7T 106295
DIRECTORA DEL GABINETE DEL MINISTRO(*) 3T 93212
DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACOINES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (*)7T 95709
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO (*)7T 95539
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (*)8T 96317
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS (*)8T 96317

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
DIRECTORA GENERAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (*)8T 96386
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (1 enero hasta 27 de septiembre) (**)(*)8T 70982
DIRECTORA GENERAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (28 de septiembre hasta 31 de diciembre) (**)(*)7T 24359
DIRECTOR GENERAL ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES (desde el 1 de enero de 2013 hasta el 29 de agosto de 2013) (**)(*) 1T 72522
DIRECTOR GENERAL ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES (desde el 30 de agosto de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013) (**) 36569
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERG͍A (IDAE) 87391

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal