Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2013 para el organismo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Retribuciones para el año 2013 para el organismo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Última actualització: 29/07/2020

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
AÑO 2013 -
CARGO RETRIBUCIONES BRUTAS (EUROS)
Ministro de Educación, Cultura y Deporte 68.981,88
Secretaria de Estado de Educación, F.P. y Univ.(*)7T 114.247,26
Secretario de Estado de Cultura 110.296,32
Secretario General de Universidades(*)11T 107.924,17
Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte(*)5T 104.084,84
Secretario General Técnico(*)6T 87.743,97
Director General de Evaluación y Coop. Territorial(*)7T 84.549,58
Director General de Formación Profesional(*)8T 87.921,64
Director General de Política Universitaria(*)5T 82.910,15
Director General de Política e Ind. Cult. Del Libro(*)5T 82.952,80
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas(*)12T 86.903,74
Director del Gabinete del Ministro(*)5T 87.392,80
Presidente del Consejo Escolar del Estado(*)13T 87.468,16

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
AÑO 2013 -
CARGO RETRIBUCIONES BRUTAS (EUROS)
Presidente del Consejo Superior de Deportes (*) 5T 113.118,42
Director General de Deportes (1 enero hasta 27 septiembre) (*) 5T (**) 60.942,94
Director General de Deportes (4 octubre hasta 31 diciembre) (*) 7T (**) 19.993,51
Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) (1 enero hasta 3 octubre) (*) 6T (**) 55.457,11
Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) (11 octubre hasta 31 diciembre) (*) 6T (**) 14.055,46
Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)(*) 3T 81.872,98
Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) (*) 7T 84.038,99
Director del Museo Nacional del Prado 133.097,54
Director del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (*) 9T 70.190,72
Director de la Biblioteca Nacional de España (1 enero hasta 22 febrero) (*) 2T (**) 11.435,31
Director de la Biblioteca Nacional de España (14 marzo hasta 31 diciembre) (*) 8T (**) 59.674,20
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (*) 2T 117.769,40
Rector de la Universidad Internacional Menendez Pelayo (*) 14 T 87.697,63

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal